02. 02. 2023

Výzva na expertné služby pre firmy pripravujúce úplný návrh do schémy EIC Accelerator v rámci programu Horizont Europe

Ak pripravujete úplný návrh do schémy EIC Accelerator (Full proposal/Step 2), ponúkame Vám možnosť získať až na 3 človeko-dni experta na podporu pre biznisový koučing k príprave návrhu projektu. Prihláste sa do 09. februára 2023. Podporu na Slovensku realizuje Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v rámci projektu GO-SME.

Potrebné kroky k poskytnutiu podpory:

 1. Záujemca o podporu (spĺňajúci minimálne kritériá oprávnenosti uvedené nižšie) predloží vyjadrenie záujmu firmy podľa podmienok tejto výzvy.
 2. Realizátor podpory (MH SR) vyberie firmy, ktoré získajú podporu na základe nižšie uvedených kritérií.
 3. Vybraná firma (s podporou EIC NCP) vyberie 3 koučov zo zoznamu schválených expertov (s profilom investorov, podnikateľov so skúsenosťami v škálovaní startupov a relevantných hráčov inovačných/startupových ekosystémov v SR a ČR) v poradí dôležitosti a preferovanom termíne realizácie koučingu. Zoznam koučov bude poskytnutý firme pre výber v prípade schválenia jej žiadosti.
 4. MH SR osloví koučov v poradí podľa preferencie firmy a overí ich disponibilitu. 
 5. V prípade disponibility, sa kouč s firmou dohodne na forme a termínoch realizácie koučingu. Realizácia koučingu sa predpokladá online, ak sa firma a kouč nedohodnú inak. Počet stretnutí je predmetom dohody medzi koučom a klientom, avšak celkový počet hodín podpory nesmie presiahnuť 24 hodín (vrátane prípravných aktivít kouča). Koučingy/expertná podpora musí byť zrealizovaná najneskôr do 15.4.2023.
 6. MH SR podpíše dohodu s koučom na realizáciu predmetného koučingu.
 7. Kouč zrealizuje dohodnutý plán aktivít s vybranou firmou v dohodnutej forme a termínoch. 
 8. Kouč predloží záverečnú správu o koučingu MH SR, ktorú firma potvrdí a následne MH SR vyplatí koučovi odmenu.

V prípade záujmu predložte najneskôr do 09.02.2023, 23:59 kompletnú žiadosť pozostávajúcu z:

 1. Prihlášky s jednostranovým zhrnutím projektu (priložený dokument);
 2. Prezentácie (pitch deck) v anglickom jazyku z krátkeho alebo úplného návrhu EIC Accelerator, ktorý ste podávali naposledy.

Prihlášku s priloženou prezentáciou zašlite na adresu: marcela.truchanova@mhsr.sk 

Kontaktná osoba: Marcela Truchanová, Ministerstvo hospodárstva SR, tel.: +421 2 4854 7260 

Dôležité termíny:

 • 09.02.2023: Uzávierka na predloženie žiadostí o podporu
 • 13.02.2023: Výber firiem, ktoré získajú expertnú podporu
 • 15.04.2023: ukončenie všetkých aktivít koučingu a odovzdanie záverečnej správy

Minimálne kritériá oprávnenosti:

 • Spoločnosť spĺňa kritériá mikro, malého alebo stredného podniku (MSP) a je registrovaná na území SR.
 • Spoločnosť predložila krátky návrh (EIC Accelerator Step 1 – Short proposal) a získala hodnotenie GO:
  • a zároveň má záujem o predloženie úplného návrhu (EIC Accelerator Step 2 – Full proposal);
  • alebo úplný návrh predložila, ale v čase prihlášky ešte nemá výsledok hodnotenia alebo získala GO a pozvánku na pohovor (jury interview);
  • alebo úplný návrh predložila s výsledkom hodnotenia NO GO a je vo fáze prípravy opätovného návrhu (resubmission), resp. opätovný návrh už predložila, ale v čase prihlášky ešte nemá výsledok hodnotenia alebo získala GO a pozvánku na pohovor (jury interview).
 • Spoločnosti, ktoré získali podporu v rámci predchádzajúcich aktivít projektu GO-SME (International Expert Panel) nie sú vylúčené z tejto podpory.

Výberové kritériá pre uchádzačov:

 • Spoločnosť je v procese prípravy úplného návrhu (EIC Accelerator Step 2 – Full proposal) (1 bod)
 • Spoločnosť už predložila úplný návrh v jednej z predchádzajúcich uzávierok a získala negatívne stanovisko (NO GO) (1 bod)
 • Spoločnosť už predložila/opätovne predložila úplný návrh v jednej z predchádzajúcich uzávierok a získala pozitívne stanovisko (GO) (2 body)
 • Spoločnosť sa už max. 1 krát zúčastnila na pohovore (EIC Accelerator Step 3 – Jury interview) a získala negatívne stanovisko (NO GO) (1 bod)
 • Spoločnosť má na vybranej riadiacej pozícii (CEO, CTO, CSO - Chief Executive Officer, Chief Technology Officer alebo Chief Scientific Officer) ženu (1 bod)

V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať čas predloženia žiadosti. Na základe získaných bodových kritérií budú vybraní max. 6 žiadatelia, ktorí získajú expertné služby.

Všetky služby sú poskytované bezplatne v rámci projektu GO-SME, avšak vyžadujú vašu (CEO a relevantný tím) aktívnu účasť na príprave a realizácii koučingu. 

Projekt GO-SME združuje národné a regionálne agentúry podporujúce výskum a inovácie z 12 európskych krajín so záujmom o výmenu skúseností a vypracovanie spoločných kvalitatívnych štandardov pre prípravu národných a regionálnych schém podpory inovatívnych startupov. Viac o projekte GO-SME

Prihláška na stiahnutie (docx)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk