05. 02. 2020

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou „Inovačných voucherov“  na projekty zamerané na inováciu produktov, služieb a procesov, ktorých výsledkom je stimulácia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu MSP v oblastiach: strojárstva a automatizácie, potravinárstva a biochémie, sociálnych inovácií, stavebníctva a dopravy, chémie a agrochémie, elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií, energetiky a ekológie, inovatívnych  technológií.

Dátum vyhlásenia výzvy: 4. februára 2020

Dátum uzavretia výzvy: 3. apríla 2020

Žiadosť o poskytnutie pomoci sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti príloha č. 1 (Žiadosť o poskytnutie podpory na projekty spolupráce podnikateľských subjektov   a vedecko - výskumných pracovísk formou inovačných voucherov, ktorej súčasťou je prehľad prijatej pomoci za posledné 3 roky a  vyhlásenie  žiadateľa o splnení podmienok účasti v schéme) a povinnou prílohou č. 2 (Vyhlásenie riešiteľa projektu- oprávnenej organizácie o zámere realizovať projekt žiadateľa).

Žiadosť sa prekladá poštou alebo elektronicky prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za žiadateľa alebo osobne do podateľne. Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami je potrebné označiť názvom: „Vouchre 2020 – Neotvárať“. Žiadosť vrátane projektu je potrebné predložiť aj vo formáte docx/doc na dátovom nosiči. Dátumom podania žiadosti sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť zasielaná v listinnej podobe poštou), dátum na prezentačnej pečiatke podateľne ministerstva (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne) alebo dátum na časovej pečiatke (ak je žiadosť podaná v elektronickej podobe) na adresu:

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor inovácií a aplikovaného výskumu

Mlynské nivy 44/a

827 15  Bratislava 212

 

Bližšie informácie a dokumenty nájdete na:  https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020

 

tel: +421/2 4854 3535  

e-mail:  zaleska@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk