25. 06. 2019

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“) a vyhlášky č. 106/2019 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (ďalej len „vyhláška ministerstva“)  a zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom, spĺňajúcim kritéria ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „výzva“) z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) na rozpočtový rok 2019.

Dátum vyhlásenia výzvy:                                                                                          25. 06. 2019

Lehota na predkladanie žiadostí:                                                                           do 31. 08. 2019

Disponibilný objem zdrojov na rok 2019 na výzvu: 40 000 000 EUR.

 

Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.

V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. a prílohy č. 1 vyhlášky ministerstva možno poskytnúť kompenzáciu oprávnenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý spĺňa kritéria stanovené uvedeným legislatívnym rámcom.

Poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom je predmetom notifikačného procesu a samotná pomoc, poskytnutie finančných prostriedkov, bude realizovaná až po vydaní rozhodnutia Európskej komisie, ktorým Komisia potvrdí súlad tohto opatrenia s príslušnými pravidlami štátnej pomoci.

 

Poskytovateľ pomoci

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

tel. ústredňa: 02/4854 1111

  

Podklady pre vypracovanie žiadosti

Výzva

Žiadosť pre elektronické podanie

Žiadosť pre elektronické podanie - word

Štatút schvaľovacej komisie

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk