09. 04. 2019

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie na projekty výskumu a vývoja

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 19. marca 2019 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael.

Dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja sú poskytované v rámci výziev pripravovaných na základe bilaterálnej „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja". Vykonávateľom programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je SIEA, poskytovateľom dotácie je Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2019 sa plánuje vyhlásenie štvrtej výzvy.

Účelom pomoci je podporiť riešenia spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci medzinárodnej bilaterálnej spolupráce zmluvných strán v oblastiach spoločného záujmu, ktoré by bez poskytnutia pomoci nebolo možné zrealizovať. Podpora má zároveň zvýšiť množstvo výsledkov v priemyselnom výskume a experimentálnom vývoji uplatniteľných v praxi, zlepšiť prístup k znalostiam, k vývoju moderných technológií a procesov a posilniť konkurencieschopnosť Slovenskej republiky.

Odborní hodnotitelia musia mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a minimálne 5 ročnú prax aspoň v jednej z požadovaných oblastí, ktorými sú energetika a stavebníctvo, zdravotníctvo, letecký alebo automobilový priemysel a informačno-komunikačné technológie. Prax v týchto oblastiach sa môže týkať výskumu, vývoja, projekčnej činnosti, tiež pedagogickej, poradenskej alebo konzultačnej činnosti. Záujemcovia o hodnotenie projektov sa môžu prihlásiť do 17. apríla 2019.

 

Viac informácií sa dočítate na: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-18234/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-dotacie-na-projekty-vyskumu-a-vyvoja/

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk