09. 11. 2022

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - vodné elektrárne. Cieľom a účelom výzvy je modernizácia existujúcich zariadení, ktoré na priamu výrobu elektriny využívajú vodnú energiu (vodné elektrárne).

Výzva bude vyhlásená 2 mesiace a je určená pre subjekty, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti prevádzkovateľmi existujúcej funkčnej vodnej elektrárne.

Podporené môžu byť existujúce vodné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom na úrovni minimálne 0,5 MW, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt, t.j. na modernizáciu jednej existujúcej vodnej elektrárne je 10 mil. EUR. Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Pri vyhodnocovaní žiadostí bude hlavným kritériom podpory nákladová efektívnosť.

Všetky schválené projekty musia zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, podporené tak budú iba projekty spĺňajúce požiadavky legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia ako aj ostatnej relevantnej legislatívy.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk