Prechod na účinné centralizované zásobovanie teplom podľa § 18a zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorší predpisov

Držiteľ povolenia na rozvod tepla v centralizovanom zásobovaní teplom má v zmysle § 18a ods. 1) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (zákon č. 657/2004 Z. z.) právo predložiť ministerstvu na schválenie návrh plánu prechodu na účinné centralizované zásobovanie teplom (ďalej len „plán prechodu“).  Náležitosti návrhu plánu prechodu sú uvedené v prílohe č. 2 zákona č. 657/2004 Z. z.. Ak návrh plánu prechodu neobsahuje náležitosti podľa prvej vety, ministerstvo vyzve držiteľa povolenia na rozvod tepla na doplnenie návrhu v určenej lehote. Ak držiteľa povolenia na rozvod tepla návrh plánu prechodu v určenej lehote nedoplní, ministerstvo návrh plánu prechodu odmietne. Plán prechodu sa považuje za schválený, ak ministerstvo nevyzve držiteľa povolenia na rozvod tepla na jeho doplnenie v lehote 30 dní od predloženia návrhu plánu prechodu ministerstvu alebo od doplnenia návrhu plánu prechodu, ak ministerstvo vyzvalo držiteľa povolenia na rozvod tepla na doplnenie podľa druhej vety. 

Držiteľ povolenia na rozvod tepla v centralizovanom zásobovaní teplom so schváleným plánom prechodu je povinný každoročne do 30. septembra oznámiť ministerstvu plnenie plánu prechodu.

Zoznam schválených plánov prechodu

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk