10.7 Smart-grid projekt Danube InGrid

Cieľom cezhraničného smart-grid projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) medzi Slovenskou republikou a Maďarskom je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov elektrickej energie v regióne strednej a východnej Európy.

V marci 2020 bol projekt zaradený na štvrtý zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI) EÚ. Realizátorom projektu sú na strane SR spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a SEPS, a.s., na strane Maďarska spoločnosť E.ON Hungary, ZRt. Maďarský prevádzkovateľ prenosovej sústavy MAVIR, ZRt., vystupuje v pozícii podporovateľa projektu. Odhadované náklady na projekt sú 296 mil. eur a predpokladaný termín realizácie sú roky 2020-2027.

Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie lepších a ekonomicky efektívnejších dodávok elektrickej energie pre strategické priemyselné oblasti a konečných spotrebiteľov v oblasti západného Slovenska a severozápadného Maďarska.

V rámci projektu budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých užívateľov trhu pripojených do elektrickej siete, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov, výrobcov, s cieľom integrácie veľkého množstva elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných a/alebo distribuovaných zdrojov energie. Rozvoj skúseností v oblasti smart technológií v regióne západného Slovenska a severozápadného Maďarska bude prínosný nielen pre užívateľov elektrickej siete, ale aj prevádzkovateľov distribučných sústav.

Bližšie informácie o projekte môžete nájsť v brožúre o projekte alebo na webovom sídle projektu Danube InGrid.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk