Účasť SR v medzinárodných organizáciách

Medzinárodná energetická agentúra

(International Energy Agency, IEA)

      IEA je prestížnou medzinárodnou organizáciou pôsobiacou v oblasti energetiky, ktorej pôsobnosť sa od jej vzniku v roku 1974 značne rozšírila. Pôvodný mandát zameraný na energetickú bezpečnosť, zber a analýzu energetických štatistík, energetických politík a trhov sa rozšíril do všetkých oblastí energetiky. IEA v posledných rokoch posilňuje svoju pozíciu v globálnom energetickom riadení, v oblasti politík rozvoja čistej a udržateľnej energie, vo výskume energetických technológií, a v riešení výziev zmeny klímy.

      Slovenská republika sa stala členom IEA v roku 2007 na základe uznesenia vlády SR č. 528/2007 z 20. júna 2007. Členstvo v IEA umožňuje  SR stály prístup k aktuálnym odborným publikáciám, štatistikám, analýzam IEA, a k medzinárodnej výskumnej sieti v rámci technologických programov spolupráce, na základe čoho je možné identifikovať najnovšie svetové trendy v energetike. Členstvo v IEA zároveň otvára možnosť prenosu poznatkov z práce IEA do prípravy národných stratégií SR. IEA tiež slúži ako fórum na výmenu best-practices a skúseností medzi členskými krajinami IEA, a predstavuje pre SR unikátnu možnosť pravidelne diskutovať otázky energetiky s ekonomicky najvyspelejšími krajinami sveta.

      V roku 2017 IEA uskutočnila v SR hĺbkový prehľad energetiky SR (In-Depth Review, IDR). IDR je komplexným zhodnotením sektora energetiky zo strany IEA, ktorý sa koná v každej členskej krajine IEA približne raz za päť rokov. Predchádzajúci IDR SR sa konal v roku 2010. Výstupom z procesu IDR je publikácia hodnotiacej správy IEA o sektore energetiky SR, ktorá významným informačným a mienkotvorným dokumentom o energetickej politike SR, určeným hlavne pre zahraničných aktérov, medzinárodné energetické spoločenstvo a investorov v energetike. Oficiálne publikáciu odovzdal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol ministrovi hospodárstva SR Petrovi Žigovi počas Stredoeurópskej energetickej konferencie, ktorá sa konala 19.11.2018 v Bratislave. Celá publikácia je dostupná na webovej stránke IEA.

 

Technologické programy spolupráce IEA (IEA Technology Cooperation Programmes- IEA TCP)

      TCP sú nezávislé, medzinárodné skupiny expertov, ktoré umožňujú vládam a priemyslom z celého sveta viesť programy a projekty v širokom spektre energetických technológií a súvisiacich otázok. Pokryté sú nasledujúce oblasti:

 • Efektívne konečné využitie (budovy, elektrina, priemysel, transport);
 • Čistejšie fosílne palivá (mitigácia emisií, ťažba, dodávky, transformácia);
 • Obnoviteľné zdroje a vodík (technológie a politiky);
 • Prierezové otázky (modelovanie, prenos technológii, projektové financovanie);
 • Energia z jadrovej syntézy (fusion power) (bezpečnosť, fyzika, materiály, technológie).

      Rozsah a stratégia každého TCP je v súlade so spoločnými cieľmi IEA v oblasti energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho rastu, ako aj celosvetovej angažovanosti.

        Zahrnuté aktivity:

 • základný a aplikovaný výskum, technologický rozvoj;
 • hodnotenie technológií, štúdie uskutočniteľnosti, štúdie vplyvu na životné prostredie, analýza trhu, politické dôsledky;
 • výmena informácií o výsledkoch výskumu a programoch;
 • výmeny vedeckých pracovníkov;
 • databázy, modelovanie a analýza systémov;
 • siete expertov.

        Informácie o všetkých IEA TCP je možné nájsť na stránke https://www.iea.org/tcp/ .

      SR sa v roku 2016 stala prvou krajinou zo strednej a východnej Európy, ktorá sa stala členom technologického programu spolupráce IEA Solar Heating & Cooling Programme (SHC). Participácia SR v tomto programe umožní rozvoj vedeckého poznania v SR a lepšie zapojenie slovenských vedcov do medzinárodnej výskumnej komunity.

 

Medzinárodná energetická charta

 Medzinárodná energetická charta je medzinárodná organizácia, ktorá prostredníctvom Zmluvy o Energetickej charte stanovuje základný právny rámec v sektore energetiky, ktorý je právne záväzný pre všetky členské krajiny. Stanovenie jednotného právneho rámca napomáha zníženiu rizika spojeného s investíciami a obchodom v energetike.

 Zmluva o Energetickej charte (Zmluva o ECT) vychádza z princípov Európskej energetickej charty z roku 1991, ktorá je politickou deklaráciou zameranou na medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie energetickej bezpečnosti a udržateľný rozvoj. Zmluva o ECT je jedinou právne záväznou multilaterálnou dohodou chrániacou investície v energetickom sektore. Prispieva k stabilite investičného prostredia, zvýšeniu bezpečnosti dodávok energetických surovín, prístupu k energiám, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, a tým k celkovej energetickej bezpečnosti. Taktiež obsahuje pravidlá pre predchádzanie prípadným súdnym sporom (mediácia) ako aj samotný postup pri ich urovnávaní.

 Slovenská republika bola jedným zo signatárov Zmluvy o Energetickej Charte v roku 1994 (uznesenie vlády SR č. 1190/1994) a v roku 1995 ju ratifikovala. Odvtedy je SR členom Energetickej charty a v rámci členstva platí SR každoročne členský príspevok.

 Na čele Sekretariátu Energetickej charty je generálny tajomník, ktorým je od 1. januára 2012 už v poradí druhé obdobie pán Urban Rusnák.

             Podrobnejšie informácie je možné nájsť na oficiálnej webovej stránke: http://www.encharter.org/

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk