Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2022

Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“). PIF správa býva každoročne vypracovaná v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a sú v nej uvedené opatrenia zamerané na posilnenie ochrany finančných záujmov Únie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Európska komisia v PIF správe oceňuje, že sa členské štáty vo veľkej miere riadili jej odporúčaniami  na posilnenie analýzy rizík a zvýšenie digitalizácie v boji proti podvodom. Členské štáty zároveň vyzýva, aby digitalizáciu boja proti podvodom zahrnuli do svojich národných stratégií boja proti podvodom.

Medzi kľúčové opatrenia na úrovni EÚ patria systémové audity národných plánov obnovy a odolnosti zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ, ktoré vykonáva Európska komisia, ako aj aktuálne prebiehajúca revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách, v rámci ktorej Európska komisia navrhla zmeny s cieľom posilniť transparentnosť pri využívaní finančných prostriedkov EÚ, digitalizáciu boja proti podvodom a riadenie rizík podvodov. V PIF správe sa tiež zdôrazňuje pokrok v celkovej súdržnosti právnych predpisov v oblasti boja proti podvodom v celej EÚ vďaka prebiehajúcej náprave problémov pri transpozícii pravidiel EÚ do vnútroštátnych systémov.

V roku 2022 sa počet prípadov podvodov a nezrovnalostí oznámených príslušnými orgánmi EÚ a vnútroštátnymi orgánmi v porovnaní s rokom 2021 mierne zvýšil. Celkovo bolo Európskej komisii nahlásených 12 455 prípadov podvodov a nezrovnalostí. Výška neoprávnenej sumy v súvislosti s týmito prípadmi dosiahla sumu 1,77 miliardy EUR,čo predstavuje13-percentný pokles.

PIF správa obsahuje 3 hlavné závery a odporúčania pre členské štáty EÚ, a to: zlepšenie odhaľovania, oznamovania a následných opatrení v prípade podozrenia z podvodu; digitalizácia boja proti podvodom ako prioritná téma v členských štátoch; posilňovanie riadenia boja proti podvodom v členských štátoch.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 13/2023 zo dňa 27. júla 2023.

Podrobnejšie informácie nájdete v samotnej PIF správe na webovej stránke OLAF-u.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk