Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania

Vážení žiadatelia,
 
dovoľujeme si Vás upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Osoby predstierajúce poskytovanie takýchto služieb v niektorých prípadoch dokonca predkladajú falošné dokumenty (rozhodnutia, zmluvy) za účelom získania finančných prostriedkov, avšak tieto dokumenty už na prvý pohľad nie sú oficiálnymi dokumentmi vydávanými MH SR a obsahujú mnohé zjavné chyby. Jediným subjektom oprávneným na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie na základe výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlásených MH SR je výlučne MH SR, resp. MH SR zastúpené SIEA.  
 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že všetky relevantné informácie ohľadom operačného programu Výskum a inovácie a výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlásených zo strany MH SR sú pre verejnosť dostupné na webovom sídle www.opvai.sk, kde je možné v sekcii Kontakty alebo v rámci príslušnej výzvy nájsť potrebné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu) na MH SR, slúžiace na komunikáciu s potenciálnymi žiadateľmi. V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom nepravosti dokumentov predložených v procese poskytovania nenávratného finančného príspevku (osobitne v prípade, ak potenciálny žiadateľ nekomunikuje s MH SR alebo SIEA priamo, ale cez sprostredkovateľa) kontaktujte prosím príslušné orgány činné v trestnom konaní. Konzultácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.
 
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk