Výročná správa Európskej prokuratúry (EPPO) 2021

 

Európska prokuratúra (EPPO) zverejnila dňa 24. 03. 2022 svoju prvú správu o činnosti od začiatku svojej činnosti v júni 2021. Vo výročnej správe EPPO informuje o jeho organizácii a fungovaní (o činnosti kolégia, stálej komory, jednotky na podporu Kolégia, o systéme pre správu prípadov a IT, o ľudských zdrojoch, o finančných zdrojoch a ich riadení, o transparentnosti a vzťahoch so širokou verejnosťou a tlačou, o činnosti právnej služby a pod.) a o operáciách EPPO podľa zúčastnených členských štátov, trestných činov, zaistení, počtu obvinení a iných kľúčových údajov.

 

V správe sa uvádzajú napríklad tieto kľúčové údaje platné k 31. decembru 2021:

  • 2832 spracovaných správ o trestnej činnosti;
  • 576 začatých vyšetrovaní od 1. júna 2021;
  • 515 aktívnych vyšetrovaní k 31. decembru 2021;
  • 5,4 miliardy EUR celkovej odhadovanej škody v rámci aktívnych vyšetrovaní;
  • 147,3 milióna EUR v zaisteniach, čo je trojnásobok rozpočtu Európskej prokuratúry na rok 2021;
  • 95 vymenovaných európskych delegovaných prokurátorov, ktorí pracujú v 35 úradoch EPPO v 22 zúčastnených členských štátoch;
  • 122 zamestnancov v centrále v Luxemburgu.

 

Z 576 vyšetrovaní začatých v roku 2021 bolo 298 nových prípadov, ktoré začalo EPPO, a 278 bolo tzv. „nevybavených prípadov“, ktoré nahlásili vnútroštátne orgány a ktoré prevzalo EPPO.

Podrobnejšie štatistiky podľa zúčastnených členských štátov sú k dispozícii tu.

Údaje za Slovenskú republiku sa nachádzajú tu.

 

Najčastejšie druhy trestných činov
Z 515 aktívnych vyšetrovaní boli najčastejšími druhmi trestných činov, ktoré ovplyvňujú rozpočet EÚ, identifikované tieto:
Podvody v súvislosti s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním (31,8 %): použitie alebo predloženie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo dokumentov, bežné pri poľnohospodárskych dotáciách.
Podvody v súvislosti s príjmami plynúcimi z vlastných zdrojov DPH (17,6 %): kolotočové podvody, podvody s DPH prostredníctvom chýbajúcich obchodníkov a podvody s DPH spáchané v rámci zločineckej organizácie.
Podvody v súvislosti s príjmami inými ako príjmy z DPH (13,4 %): podvody s colnými a antidumpingovými clami.
Podvody v súvislosti s výdavkami súvisiacimi s verejným obstarávaním (11,2 %): použitie alebo predloženie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, najmä v programoch rozvoja stavebníctva, odpadov, technológií a ľudských zdrojov.
Korupcia (4 %): aktívna a pasívna korupcia verejných činiteľov.

 

Výborná a efektívna cezhraničná spolupráca
Aktéri presadzovania práva v celej EÚ zistili, že od EPPO môžu očakávať rýchlosť, efektívnosť a informačné benefity v porovnaní s tradičnými dohodami o vzájomnej právnej pomoci a metódami cezhraničnej koordinácie. Vzhľadom na nezávislosť a cezhraničné kompetencie EPPO trvala organizácia koordinovaných prehliadok alebo zatýkaní cez hranice len niekoľko týždňov, a nie mesiacov.
Zlepšenie úrovne ochrany finančných záujmov EÚ sa začína zvyšovaním úrovne odhaľovania podvodov EÚ. Rozdiely medzi členskými štátmi sú v tomto smere už dlhší čas značné a EPPO sa zaviazala odstrániť tieto rozdiely s podporou svojich národných a medzinárodných partnerov.
Poslaním EPPO je vyšetrovanie, trestné stíhanie a súdne stíhanie trestných činov proti finančným záujmom EÚ a EPPO bude naďalej zisťovať nedostatky a analyzovať akékoľvek problémy, ktoré vzniknú v rámci nášho konečného cieľa chrániť peniaze daňových poplatníkov EÚ pred zločincami.

 

Spolupráca s partnermi, nezúčastnenými členskými štátmi EÚ a tretími krajinami
Aby sa umožnila rýchlejšia výmena informácií, EPPO podpísalo pracovné dohody s Európskou komisiou, Eurojustom, Europolom, OLAF-om, Európskym dvorom audítorov, Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom.
Dánsko, Maďarsko, Írsko, Poľsko a Švédsko sa EPPO nezúčastňujú. V roku 2021 bolo týchto päť členských štátov zapojených do 48 prípadov EPPO. Spolupráca so Švédskom prebieha bez problémov z dôvodu príslušných právnych predpisov EÚ o justičnej spolupráci v trestných veciach. Pracovná dohoda s Úradom generálneho prokurátora Maďarska bola podpísaná v apríli 2021. Dánske aj írske orgány však stále potrebujú čas na interné konzultácie a rokovania o pracovnej dohode s Národnou prokuratúrou Poľska boli neúspešné.
Pokiaľ ide o tretie krajiny, EPPO iniciovalo rokovania s cieľom uzavrieť pracovné dohody s príslušnými orgánmi Spojených štátov amerických a Ukrajiny.


Výročná správa EPPO sa nachádza TU.   

Zdroj: Tlačová správa EPPO zo dňa 24. 03. 2022: https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-investigates-eu54-billion-worth-loss-eu-budget-its-first-7-months-activity

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk