Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2018

Dňa 11. októbra 2019 zverejnila Európska komisia už svoju 30. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2018 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 

Günther H. Oettinger, komisár pre rozpočet a ľudské zdroje, uviedol: „Komisia za posledných päť rokov podnikla významné kroky, aby zabezpečila, že rozpočet EÚ je dobre chránený a vytvára pridanú hodnotu pre občanov. Toto je dobrá správa pre nás všetkých. Občania sa môžu ubezpečiť, že ich peniaze idú tam, kde sú najviac potrebné, pomáha riešiť výzvy v celej EÚ a pre veľké množstvo ľudí v EÚ aj mimo nej “.
 
V správe PIF za rok 2018 sa konštatuje, že členské štáty pokračovali v posilňovaní svojich vnútroštátnych systémov a postupov, zameraných na prevenciu a odhaľovanie. V roku 2018 bolo  členskými štátmi EÚ nahlásených celkovo 1152 zistených podvodných prípadov (prípadov podvodných nezrovnalostí), čo je približne rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Uvedené prípady predstavujú 10% všetkých nahlásených nezrovnalostí. Ich finančný vplyv bol zároveň vyšší na príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu. To naznačuje lepšie zameranie kontrolných činností členských štátov. Zistené nepodvodné nezrovnalosti sa výrazne znížili čo do počtu aj hodnoty.
 
Správa za predchádzajúci rok obsahuje aj prehľad  opatrení, ktoré boli prijaté na európskej úrovni na ochranu rozpočtu EÚ za posledných 30 rokov. Patria sem napríklad nové zjednodušené pravidlá, podľa ktorých sa čerpajú prostriedky z rozpočtu EÚ a ktoré nadobudli účinnosť 2. augusta 2018, nová Stratégia boja proti podvodom, prijatá 29. apríla 2019, ktorej cieľom je ďalšie zlepšenie odhaľovania, sankcionovania a predchádzania podvodom a podpora ďalšieho úsilia Komisie o znižovanie podvodov voči rozpočtu EÚ. Komisia tiež aktívne podporuje zriadenie Európskej prokuratúry (EPPO) - nezávislého a decentralizovaného úradu prokuratúry Európskej únie, ktorý bude mať právomoc vyšetrovať, stíhať a odsúdiť trestné činy proti rozpočtu EÚ, ako sú podvody, korupcia alebo vážne cezhraničné podvody s DPH. S cieľom zabezpečiť účinnú spoluprácu medzi EPPO a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) Komisia navrhla zmeny pravidiel upravujúcich činnosť OLAF-u revíziou Nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013  o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorá je v legislatívnom procese.
 
Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti „O nás – Správy“:https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en

 
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 12/2019 zo dňa 11. októbra 2019: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/11-10-2019/eu-budget-30th-annual-report-protection-eus-financial-interests_en

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk