Pravidlo zákazu konfliktu záujmov

 

V súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 797 z 18. augusta 2004 k materiálu „Správa o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR“ vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR definíciu konfliktu záujmov. Predmetným materiálom bola vymedzená zodpovednosť osôb, ktorých sa táto definícia týka vrátane ustanovenia  sankcií za porušenie zásad o konflikte záujmov.


Pravidlo zákazu konfliktu záujmov

Čl. I

Vo všetkých rozhodovacích procesoch súvisiacich s prerozdeľovaním štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu EÚ sa musí dbať na to, aby u zainteresovaných osôb vystupujúcich na strane žiadateľov o štátnu pomoc a osôb vystupujúcich na strane rozhodujúcich a hodnotiacich subjektov (ďalej „zainteresovaných osôb“ – ich špecifikáciu obsahuje čl. II) nedochádzalo k stretu verejných a súkromných záujmov (ďalej „konflikt záujmov“).  Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré súvisia s prípravou,  implementáciou výziev na podávanie projektov z fondov EÚ, s hodnotením a  schvaľovaním predkladaných projektov.  Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov.

Všetky relevantné zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci musia obsahovať ustanovenie o odstúpení od zmluvy a vrátení nakontrahovaných prostriedkov, pokiaľ príslušný orgán prešetrujúci sťažnosť alebo iné obdobné podanie dospeje k záveru, že pravidlo zákazu konfliktu záujmov bolo porušené.

Každá zainteresovaná osoba na strane hodnotiaceho alebo rozhodujúceho subjektu je povinná konflikt záujmov oznámiť príslušnému orgánu ihneď ako sa o ňom dozvie a v ďalšom procese, ktorého sa konflikt záujmov týka, nesmie rozhodovať, ani tento proces nijakým spôsobom ovplyvňovať. Ak pôjde o zamestnancov, porušenie tohto pravidla sa bude posudzovať podľa príslušných právnych predpisov ako disciplinárne previnenie alebo porušenie pracovnej disciplíny. Ak pôjde o osoby v inom než zamestnaneckom pomere, v príslušných zmluvách (napr. o výkone práce) musí byť zakotvené, že porušenie pravidla zákazu konfliktu záujmov je dôvodom na jednostranné zrušenie zmluvného vzťahu.

Čl. II

Pravidlo zákazu konfliktu záujmov sa záväzne vzťahuje na nasledujúce oblasti a zainteresované osoby. Definovaním týchto oblastí a subjektov sa nevylučuje právo jednotlivých RO a SO/RO zakotviť prísnejšie pravidlá pre uplatnenie pravidla konfliktu záujmov.

Príprava a podávanie projektov
Osoby poverené riadiacimi orgánmi poskytovaním informácií pre predkladateľov projektov (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC)  nesmú byť  zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov.
Osoby podieľajúce sa na príprave výziev/grantových schém/schém štátnej pomoci (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť  zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
Osoby podieľajúce sa na príprave a implementácii projektov v rámci verejnej správy (na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a iných verejných inštitúcií, napr. VÚC) nesmú byť zainteresované do hodnotenia a výberu projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Posudzovanie administratívnej zhody
Osoby poverené riadiacimi orgánmi posudzovaním administratívnej zhody nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov.

Hodnotenie a výber projektov
Osoby poverené riadiacimi orgánmi hodnotením projektov nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
Externí hodnotitelia nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
Členovia výberových komisií nesmú byť zainteresovaní do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.
Akékoľvek iné osoby zúčastňujúce sa hodnotenia a výberu projektov alebo kontroly týchto procesov nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov v rámci danej výzvy/grantovej schémy/schémy štátnej pomoci.

Za osobu zainteresovanú do prípravy projektov sa považuje osoba, ktorá bola od vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov až po ukončenie implementácie projektu podporeného z danej výzvy v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s predkladateľom projektu alebo sa osobne podieľala na vypracovaní projektu pre žiadateľa o podporu alebo pre organizáciu v budúcnosti zainteresovanú do implementácie projektu (napríklad platený konzultant, lektor alebo zamestnanec akéhokoľvek subjektu verejného alebo súkromného práva, ktorý za úplatu vypracoval daný projekt).

Za osobu zainteresovanú do prípravy projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou, ktorej pracovnou úlohou je poskytovať informácie a konzultácie pre potencionálnych žiadateľov o podporu, ak je výkon tejto funkcie financovaný z verejných zdrojov.

Za osobu zainteresovanú do predkladania projektov sa považuje osoba, ktorá v mene žiadateľa o podporu predkladá daný projekt RO/SORO alebo príslušnej implementačnej agentúre.

Za osobu zainteresovanú do predkladania projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou, ktorej pracovnou úlohou je prijímať projekty v rámci danej výzvy na predkladanie projektov.

Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa považuje osoba, ktorá sa v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s organizáciami realizujúcimi podporený projekt osobne podieľa na realizácii úloh, opatrení a aktivít, ktoré sú súčasťou projektu podporeného v rámci danej výzvy na predkladanie projektov alebo ktorá prijme finančné prostriedky z rozpočtu podporeného projektu alebo inú formu kompenzácie od organizácií podieľajúcich sa realizácii podporeného projektu za služby súvisiace s realizáciou podporeného projektu.

Za osobu zainteresovanú do implementácie projektu sa nepovažuje osoba v zamestnaneckom alebo inom obdobnom pomere s inštitúciou verejnej správy alebo implementačnou agentúrou, ktorej pracovnou úlohou je monitorovať, kontrolovať alebo hodnotiť rozsah a kvalitu realizácie podporených projektov, ich rozpočtov a súvisiacich aktivít a výkon tejto úlohy je financovaný z verejných zdrojov. Tieto osoby však nemôžu byť zainteresované do prípravy a predkladania projektov.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk