Členovia a pozorovatelia IDMV

Zoznam členov Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ (IDMV)

 

Ing.

Miroslav

Obert

 

predseda

štátny tajomník II

MH SR

PhDr.

Boris

Huslica

 

podpredseda

GRS podporných programov

MH SR

JUDr.

Stanislav

Kubinec

 

člen

dočasne preložený na funkciu GRS zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

MH SR

Ing.

Vladimír

Turček

PhD.

člen

GRS priemyslu a obchodu

MH SR

Ing.

Ján

Petrovič

 

člen

GRS energetiky

MH SR

JUDr.

Jozef

Gaisbacher

PhD.

člen

RO legislatívy

MH SR

Ing.

Peter

Bagin

 

člen

GRS rozpočtu a financovania

MH SR

Mgr.

Pavol

Borovský

 

člen

RO riadenia operačných programov a metodiky

MH SR

Mgr.

Michaela

Kučerová

 

tajomník

RO programových a podporných činností ŠF

MH SR

JUDr.

Svetlana

Gavorová

 

člen

GR SIEA

SIEA

Ing.

Marián

Bujna

 

člen

RO stratégie a politiky cestovného ruchu

MDVaRR SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 Zoznam pozorovateľov Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ (IDMV)

 

Ing.

Dušan 

Butaš

 

riaditeľ

kancelária ministra

MH SR

Ing.

Eduard

Szittay

 

vedúci oddelenia

samostatné oddelenie vnútorného auditu

MH SR

Mgr.

Marcela

Smrigová

 

riaditeľka

odboru rozpočtu a platobnej jednotky

MH SR

Ing.

Vladimír

Urmanič

 

riaditeľ

odbor kontroly a vládneho auditu

MH SR

Ing. Ladislav Šimko

 

riaditeľ zástupca odboru prierezových priorít

Úrad vlády SR

Ing.

Alena

Sabelová

PhD.

generálna riaditeľka

sekcia centrálny koordinačný orgán

Úrad vlády SR

Ing.

Danica

Gombošová

 

riaditeľka

sekcia štrukturálnych fondov EÚ

SIEA

Mgr.

 

Daniela

 

Baťová

 

 

manažérka

 

odbor koordinácie horizontálnych priorít MRK

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

JUDr.

Simona

Stahovcová

 

zástupkyňa ministerstva

Investičná rada SZRF, s.r.o.

MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk