kód výzvy KaHR-111DM-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 15. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Bližšie informácie môžete získať v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) na tel. čísle 02/502 44 500, e-mailom na adrese infofondy@nadsme.sk alebo na nasledujúcej adrese: 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Miletičova 23
821 09 Bratislava 2

tel.: +421 2 502 44 500
tel.: +421 2 502 44 576
fax: +421 2 502 44 501
e-mail: infofondy@nadsme.sk 
internetová stránka: www.nadsme.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 14. septembra 2009.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

- osobne najneskôr do 14. septembra 2009 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr 14. septembra 2009 na vyššie uvedenú adresu NARMSP.
Na základnom obale musí byť uvedené:

 

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 111DM - 0901

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a NARMSP, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP  (PDF), (DOC)

PRÍLOHY:

» Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis) (PDF), (DOC) 
» Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci) (PDF) 
» Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci) (PDF), (DOC) 
» Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci v EUR (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF)   
» Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci v SK (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF), (DOC) 
» Formulár žiadosti o NFP (PDF)
» Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC) 

» Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (PDF), (XLS) 
» Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF), (XLS) 
» Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (PDF), (XLS) 
» Príloha č. 15 žiadosti o NFP - Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 17 žiadosti o NPF - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 18 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 19 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC)
» Príloha č. 20 žiadosti o NFP - modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF), (DOC) 

» Príloha č. 23 žiadosti o NFP - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
» Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 14 žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Čestné vyhlássenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP  (PDF), (DOC) 
» Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (vzor má informatívny charakter a môže byť zmenený) (ZIP) 
» Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111DM - 0901 (PDF), (DOC) 
» Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (PDF) 
» Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2 (PDF) 
» Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1  (PDF) 
» Hodnotiace kritériá (PDF), (DOC) 
» Výberové kritéria OP KaHR (PDF), (DOC) 
» ITMS II Portal v.2.1 - Manuál (PDF) 
» Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF), (DOC)   
» Užívateľská príručka MSP (PDF)

INFORMÁCIA K VÝZVE KaHR-111DM-0901

V Schéme na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (de minimis), v rámci ktorej je táto výzva vyhlásená, je uvedená maximálna výška pomoci 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je maximálna výška pomoci upravená na 500 000 EUR v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 v súlade so Schémou pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy. Na základe uvedeného, je v súlade s podmienkami tejto výzvy pre prijímateľa relevantná maximálna výška pomoci de minimis 500 000 EUR v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 .

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk