kód výzvy KaHR-111DM-1301

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 22. februára 2013 

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfer

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

 

Kód výzvy: KaHR-111DM-1301

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

 

tel.: 02 / 58 248 458

fax: 02 / 53 421 019

 

e-mail: fondy@siea.gov.sk

webový portál: www.siea.sk

 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je dňa 10. júna 2013

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Žiadosť o NFP vrátane príloh je nevyhnutné doručiť na vyššie uvedenú adresu SIEA:

- osobne najneskôr do 10. júna 2013 do 16:00 hod,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 10. júna 2013.

 

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 

- kód výzvy: "KaHR-111DM-1301";

- názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

- názov a adresa žiadateľa;

- IČO žiadateľa;

- názov projektu;

- identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

- nápis „Žiadosť o NFP“;

- nápis „NEOTVÁRAŤ“.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať webové portály MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. mája 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR-111DM-1301 (ďalej len „usmernenie“).

 

 

Cieľom   Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

 

1) predĺženie obdobia na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP”), posunutie dátumu uzávierky výzvy na 10. júna 2013;

2) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111DM – 1301 (ďalej len „výzva“);

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v  priemysle a v službách KaHR-111DM-1301

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111DM – 1301;

- Formulár ŽoNFP;

- Príloha č. 1 ŽoNFP – Opis projektu;

- Príloha č. 4 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu;

 

- Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č. 1 

Prílohy:

1. Formulár ŽoNFP v znení usmernenia č. 1  

2. Povinné prílohy k ŽoNFP - formuláre:

a. príloha č. 1 – Opis projektu  v znení usmernenia č. 1 

b. príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu 

c. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu v znení usmernenia č. 1  

d. príloha č. 5 – Finančná analýza v znení usmernenia č. 1   

e. príloha č. 6 – Index bonity 

f.  príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 

g. príloha č. 13 – Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–111DM–1301 v znení usmernenia č. 1  

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh 

5. Hodnotiace kritériá 

6. Výberové kritériá 

Kompletná dokumentácia k výzve s kódom KaHR-111DM-1301 v znení usmernenia č. 1 (ZIP) 

Bezplatné informačné semináre k výzve s kódom KaHR-111DM-1301

Prezentácia zo seminárov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk