kód výzvy KaHR-111SP-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 31. marca 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ,,NFP"), príručku pre žiadateľa a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.siea.gov.sk. Bližšie informácie môžete získať v regionálnych pobočkách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na adresách:

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: 032/ 7435216 (kl. 116)
fax: 032/ 7436 057
mail: fondy@siea.gov.sk 

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/ 4701802 (3)
fax: 048/ 4714 651
mail: fondy@siea.gov.sk 

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 6782 532 (3)
fax: 055/ 6786 411
mail: fondy@siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 4. júla 2008 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla jednej z horeuvedených regionálnych pobočiek Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:  KaHR – 111SP - 0801

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 19. 6. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 0801 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
 
- Formulár Žiadosti o NFP;
- Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu; 
- Príloha č. 3c) Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu; 
- Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza 
- Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy; 
- Príručka pre žiadateľa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY:
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy štátnej pomoci)
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy štátnej pomoci)Regionálna mapa štátnej pomoci na roky 2007-2013 (príloha č. 3 schémy štátnej pomoci)Formulár žiadosti o NFP Usmernenie 1

Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu Usmernenie 1 
Príloha č. 3c žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu Usmernenie 1
Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Finančná analýza Usmernenie 1
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Ukazovateľ hodnotenia firmy Usmernenie 1
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa Usmernenie 1
Príloha I. Zmluvy o založení ES
Štatút výberovej komisie

Rokovací poriadok výberovej komisie
Hodnotiace kritériá

Kompletná dokumentácia výzvy

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk