kód výzvy KaHR-12VS-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 12. mája 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu 

Martinčekova 17
821 01 Bratislava
Tel.: 02/58 260 430
Fax: 02/58 260 109
E-mail: fondy@sario.sk
Internetová stránka: www.sario.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 17. októbra 2008 o 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná v uzavretom základnom nepoškodenom obale na adresu SARIO najneskôr do 17. októbra 2008 do 16:00 hod. ako doporučená zásielka (potvrdením o doručení), osobne alebo kuriérom. V prípade zasielania poštou alebo kuriérom je rozhodujúci termín odoslania Žiadosti o NFP na takúto prepravu.

Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

V prípade, že žiadosť o NFP nebude doručená v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve, bude vrátená späť žiadateľovi neotvorená na adresu uvedenú na základnom obale. Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:  KaHR – 12VS - 0801

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SARIO, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 15. augusta 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 12VS – 0801 (ďalej len „usmernenie“). Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením. 

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

- Formulár Žiadosti o NFP; 
- Príloha č. 3c) Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu; 
- Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza; 
- Príručka pre žiadateľa 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 1.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY:
Formulár žiadosti o NFP - Usmernenie 1
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu
Príloha č. 3c žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu - Usmernenie 1

Príloha č. 10 žiadosti o NFP – Finančná analýza - Usmernenie 1
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa - Usmernenie 1
Štatút výberovej komisie
Rokovací poriadok výberovej komisie
Hodnotiace kritériá

Kompletná dokumentácia výzvy - Usmernenie 1 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk