kód výzvy KaHR-13DM-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-13DM-0901
Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je predĺženie termínu uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „výzva“) z pôvodného termínu 3. decembra 2009 na 27. januára 2010. 

Zmeny dokumentov v rámci výzvy
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Platnosť usmernenia
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

Zmeny vo výzve na predkladanie žiadostí o nfp
V časti Uzávierka prijímania žiadostí o NFP sa nahrádza pôvodný termín uzávierky výzvy z 3. decembra 2009 na 27. januára 2010.


Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-13DM-0901 (PDF) 
Cieľ usmernenia
Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13DM – 0901 (ďalej len „výzva“). Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. 

Zmeny dokumentov v rámci výzvy
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Príloha č.7 Zmluvy o poskytnutí NFP: Manuál informovania pre prijímateľov NFP
- Príloha č.1 žiadosti o NFP – Opis projektu;
- Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP;
- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13DM-0901

Platnosť usmernenia
Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Upozornenie k Výzve KaHR-13DM-0901, zverejnené 26.1.2010

Vzhľadom technické problémy v rámci verejného portálu ITMS upozorňujeme žiadateľov, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP“) sú zamerané na oprávnené aktivity podľa bodu G2, G4 a G5 Schémy pomoci na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (ďalej len „Schéma pomoci“), že pri vypracovávajú ŽoNFP prostredníctvom verejného portálu ITMS ponuka merateľných ukazovateľov v rámci tabuľky č. 12 v súčasnosti neobsahuje nasledovné merateľné ukazovatele:

- Počet novozavedených noriem v rámci systému manažérstva kvality, 
- Počet získaných certifikátorov/akreditácií,
- Počet novozavedených noriem do sústavy STN.

V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby žiadatelia realizujúci projekty podľa bodu G2, G4 alebo G5 Schémy pomoci uviedli chýbajúce povinné merateľné ukazovatele výsledku (vrátane príslušných hodnôt) relevantné pre ich projekt do Prílohy č. 1 ŽoNFP – Opis projektu.

Žiadatelia môžu tabuľku priložiť ako záverečnú stranu k tlačenej verzii prílohy č. 1 ŽoNFP - Opis projektu, pričom elektronickú verziu tabuľky je zároveň potrebné doplniť aj k Opisu projektu do prílohy č. 3 ŽoNFP -Elektronické neprepisovateľné médium.

Pre tieto účely odporúčame použiť tabuľku, ktorú nájdete v priloženom dokumente. Vyplniť je potrebné len relevantné merateľné ukazovatele.

Tabuľka k upozorneniu 

Bližšie informácie môžete získať v nasledovných regionálnych pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA):

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EÚ Trenčín

Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EÚ Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 14 651
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EÚ Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411
mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 27. januára 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 27. januára 2010 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr 27. januára 2010 na vyššie uvedenú adresy SIEA. 

Na základnom obale musí byť uvedené:

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 13DM - 0901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP  (PDF), (DOC)  - Usmernenie č. 1

PRÍLOHY:

» Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis) (PDF), (DOC) 
» Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci) (PDF) 
» Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci)  (PDF), (DOC)
» Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci) (PDF), (DOC) 
» Prehľad podnikateľských aktivít (príloha č. 4 schémy pomoci) (PDF),(DOC) 
» Formulár žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu (PDF), (DOC) - Usmernenie č. 2   
» Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu (PDF), (XLS) 
» Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza (PDF), (XLS) 
» Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (PDF), (XLS) 
» Príloha č. 15 žiadosti o NFP - Stanovisko Samosprávneho kraja k žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií (PDF), (DOC)
» Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 20 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 24 žiadosti o NFP – podpisový vzor štatutárneho orgánu žiadateľa (PDF), (DOC) 
» Príloha č. 25 žiadosti o NPF - čestné vyhlásenie (PDF), (DOC) 
» Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 14 žiadosti o NFP (PDF), (DOC)   
» Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP (PDF), (DOC) 
» Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP) 
» Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 13DM - 0901 (PDF), (DOC) - Usmernenie č. 2   
» Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (PDF) 
» Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2 (PDF), (DOC) 
» Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1 (PDF), (DOC) 
» Hodnotiace kritériá (PDF), (DOC) 
» Výberové kritériá OP KaHR (PDF), (DOC) 
» ITMS II Portal v.2.1 - Manuál (PDF) 
» Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP (PDF), (DOC) - Usmernenie č. 2   
» Užívateľská príručka MSP (PDF)  
» Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS (PDF), (DOC) 
» Príručka pre horizontálnu prioritu RP (PDF) 


» Kompletná dokumentácia k výzve s kódom KaHR-13DM-0901  (ZIP) - Usmernenie č. 2 

 

Oznam pre žiadateľov:

V rámci príloh k výzve na predkladanie žiadostí o NFP bol dňa 8. septembra 2009 doplnený dokument Prehľad podnikateľských aktivít ako príloha č. 4 k schéme pomoci. Zároveň bola táto príloha doplnená aj do kompletnej dokumentácie k výzve. 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk