kód výzvy KaHR-21DM-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 12. marca 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ,,NFP"), príručku pre žiadateľa a príslušné formuláre sú dostupné na internetových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.siea.gov.sk. Bližšie informácie môžete získať v regionálnych pobočkách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na adresách:

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/ 7435216 (kl. 116)
fax: 032/ 7436 057
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/ 4701802 (3)
fax: 048/ 4714 651
mail: fondy@siea.gov.sk

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 6782 532 (3)
fax: 055/ 6786 411
mail: fondy@siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 13. júna 2008 do 16.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla jednej z horeuvedených regionálnych pobočiek Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa organizácie (žiadateľa), názov projektu a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:  KaHR – 21DM - 0801 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21. 5. 2008 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21DM – 0801 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.  

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:
 
- Formulár Žiadosti o NFP;
- Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu; 
- Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu; 
- Príloha č. 19 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy; 
- Príručka pre žiadateľa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP 

PRÍLOHY:
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci  de minimis) 
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci de minimis)
Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov(príloha č. 2 schémy pomoci de minimis)
Oznámenie o prijatí minimálnej  pomoci(príloha č. 3 schémy pomoci de minimis)
Formulár žiadosti o NFP Usmernenie 1
Príloha č. 1 Žiadosti o NFP - Opis projektu Usmernenie 1 (PDF), (DOC) 
Príloha č. 10 Žiadosti o NFP - Finančná analýza (PDF), (DOC) 
Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu Usmernenie 1 (PDF), (XLS) 
Príloha č. 19 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy Usmernenie 1 (PDF) , (XLS) 
Príloha č. 20 Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa Usmernenie 1

PRÍLOHA I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP
Štatút výberovej komisie
Rokovací poriadok výberovej komisie
Hodnotiace kritériá

Kompletná dokumentácia výzvy (9769 kB)

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) - http://www.siea.gov.sk/strukturalne_fondy/index.htm

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk