kód výzvy KaHR-21DM-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 4. mája 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika 
Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) na tel. čísle 02/58 248 401, e-mailom na adrese fondy@siea.gov.sk alebo na nasledujúcich adresách:

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 800
fax: 048/47 14 651

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Košice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411


Internetová stránka: www.siea.gov.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 3. augusta 2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:
- osobne najneskôr do 3. augusta 2009 do 16:00 hod.,
- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 3. augusta 2009 na jednu z vyššie uvedených adries regionálnych pobočiek SIEA.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

 

  • označenie kódu príslušnej výzvy,
  • celé meno (názov) žiadateľa,
  • adresa žiadateľa,
  • názov a adresa vykonávateľa,
  • názov projektu,
  • identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),
  • a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 21DM - 0901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIA K VÝZVE  KaHR-21DM-0901, ZVEREJNENÉ DŇA 10. júla 2009

1. V príručke pre žiadateľa, v časti 7.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Odberateľsko-dodávateľská zmluva je uvedené: „V rámci prílohy č. 2 ŽoNFP je nevyhnutné za každú vykonanú OVS predložiť odberateľsko-dodávateľskú zmluvu s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti.“ V prípade, že žiadateľ začne realizovať projekt v období odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP do termínu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, predloží v rámci prílohy č. 2 žiadosti o NFP účinnú odberateľsko-dodávateľskú zmluvu. V príručke pre žiadateľa zadefinované ustanovenie o odkladacej podmienke sa vzťahuje výhradne na projekty, ktorých začiatok realizácie plánuje žiadateľ až po uzavretí platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP.

2. V príručke pre žiadateľa v časti 3.8 Indikátory na str. 16 bol upravený spôsob vyplnenia východiskovej a plánovanej hodnoty indikátora dopadu „úspora energie“ nasledovne:
Indikátor dopadu „Úspora energie“:
východisková hodnota – východisková hodnota bude vždy „0“
plánovaná hodnota - kumulatívna hodnota vypočítaná ako súčet absolútnych hodnôt za obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie projektu, pričom prvá hodnota sa vypočíta ako rozdiel v spotrebe energie v roku nasledujúcom po ukončení projektu a roku predchádzajúcom podaniu žiadosti o NFP (referenčný rok) a ďalšie hodnoty sa vyrátajú ako rozdiel v spotrebe energie v príslušnom roku a referenčnom roku.

Vysvetlenie k povinnej prílohe č. 14 žiadosti o NFP (Potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku) k Výzve KaHR-21DM-0901, zverejnené 13. júla 2009:
V rámci uvedenej povinnej prílohy je potrebné predložiť potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku, t.j. nie je platobne neschopný alebo predlžený a nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu vydané príslušným Okresným súdom, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP.

 

Výzva a kompletná dokumentácia

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk