kód výzvy KaHR-21DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 24. júna 2014

výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

 

Kód výzvy KaHR–21DM–1401

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA),

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 2/ 58 248 451

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

webové sídlo: www.siea.sk

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 22. september 2014.

- osobne najneskôr do 22. septembra 2014 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

- alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 22. septembra 2014 na vyššie uvedenú adresu SIEA

 

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

 

kód výzvy: „KaHR-21DM-1401“;

názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

názov a adresa žiadateľa;

IČO žiadateľa;

názov projektu;

identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

nápis „Žiadosť o NFP“;

nápis „NEOTVÁRAŤ“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

  • na získanie NFP nie je právny nárok;
  • počas trvania hodnotiaceho procesu nebudú poskytovateľ ani vykonávateľ poskytovať žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu a to v žiadnej forme, t.j. písomnej ani ústnej
  • až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať webové sídla MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 12. septembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na efektívne využívanie energie, kód výzvy KaHR-21DM-1401 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

- zmena typu výzvy z priebežnej/viackolovej výzvy na časovo ohraničenú výzvu a určenie dátumu uzavretia výzvy na 22. september 2014;

- úprava vybraných formulárov tvoriacich prílohy žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“);

- spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy;

- určenie jednotného termínu, ku ktorému sa centrálne overuje splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci, ktorým je 30. september 2014

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

· Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na efektívne využívanie energie kód KaHR–21DM–1401;

· Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–21DM–1401;

· Príloha č. 1 ŽoNFP – Opis projektu

 

· Príloha č. 5 ŽoNFP – Modelové vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP   v znení usmernenia č. 1 


PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP (PDF)

2. Povinné prílohy k ŽoNFP - formuláre:

a. príloha č. 1 – Opis projektu v znení usmernenia č. 1 (RTF)

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu (XLS)

c. príloha č. 5 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP  v znení usmernenia č. 1 (RTF)

d. príloha č. 14a – Krycí list správy z energetického auditu (XLS)

e. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy (RTF)

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–21DM–1401 v znení usmernenia č. 1 (PDF) 

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá (PDF)

6. Výberové kritériá (PDF)

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–21DM-1401 v znení usmernenia č. 1 (ZIP)

Bezplatné informačné semináre

Najčastejšie otázky (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk