kód výzvy KaHR-22VS-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 16. septembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 2 - Energetika
Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ,,NFP"), príručka pre žiadateľa a príslušné formuláre sú dostupné na webových stránkach www.hospodarstvo.gov.sk a www.siea.gov.sk. Bližšie informácie môžete získať v regionálnych pobočkách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na adresách:

Regionálna pobočka Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59 
911 00 Trenčín
tel.: 032/74 35 216 (kl. 116)
fax: 032/74 36 057 

Regionálna pobočka Banská Bystrica
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: 048/47 01 802-804
fax: 048/47 14 651 

Regionálna pobočka Košice
Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
040 01 Koąice
tel.: 055/ 67 82 532 (3)
fax: 055/ 67 86 411

Webová stránka: www.siea.gov.sk
Email: fondy@siea.gov.sk
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 13. februára 2009 o 16.00 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť doručená/odoslaná v zmysle podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, najneskôr v predpísaný deň a hodinu v uzavretom základnom nepoškodenom obale do sídla jednej z horeuvedených regionálnych pobočiek Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako doporučená zásielka (s potvrdením o doručení), osobne, alebo kuriérom. Na základnom obale musí byť uvedené označenie kódu príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, celé meno (názov) žiadateľa, adresa žiadateľa, názov a adresa vykonávateľa, názov projektu, identifikátor žiadosti o NFP a nápisy „žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ«“.

Kód výzvy na predkladanie ľiadostí o NFP:  KaHR – 22VS - 0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 27. januára 2009 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 22VS – 0801 (ďalej len „usmernenie“).

Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia by» v súlade s týmto usmernením.

- Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP 
Usmernením boli aktualizované nasledujúce dokumenty tvoriace súčasť výzvy:
Príloha č. 1 žiadosti o NFP - Opis projektu
Príloha č. 11 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu
Príručka pre žiadateľa
Zoznam povinných príloh

Zároveň bola Usmernením doplnená povinná príloha č. 13 žiadosti o NFP „Vyhlásenie o sprístupnení informácií“ a vypustené boli nasledujúce povinné prílohy: Príloha č. 8 žiadosti o NFP ,,Finančná analýza“ a Príloha č. 9 žiadosti o NFP ,, Schválený územný plán obce alebo územný plán zóny“. Ostatné prílohy boli prečíslované.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
- na získanie NFP nie je právny nárok;
- až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SIEA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie/usmernenia súvisiace s vyhlásenou výzvou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornenie:

V rámci príloh výzvy na predkladanie žiadostí o NFP (ako aj v „Kompletnej dokumentácii výzvy“) bola pôvodne zverejnená nesprávna verzia „Zoznamu povinných príloh k žiadosti o NFP“ nahradená správnou verziou, a preto je nevyhnutné pre všetkých tých, ktorí si už stiahli kompletnú dokumentáciu výzvy, opätovne stiahnuť „Zoznam povinných príloh k ľiadosti o NFP“ alebo „Kompletnú dokumentáciu výzvy“.

V prílohe č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu bola v tabuľke 2.3 Východiskový a očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu chybne uvedená merná jednotka (MWh/rok) pre merateľný ukazovateľ dopadu Úspory energie. Žiadateľ vypĺňa uvedený merateľný ukazovateľ hodnotami v merných jednotkách GJ/rok v tabuľke č. 12 ŽoNFP na verejnom portáli ITMS a rovnako aj v povinnej prílohe č. 1 Opis projektu. V príslušnej tabuľke 2.3 Opisu projektu je potrebné chybne uvádzanú mernú jednotku MWh/rok prepísať na správnu jednotku GJ/rok.

 

Pri výpočte žiadatelia použijú vzorec uvedený v príručke pre žiadateľa na str. 28 v časti Súlad a napĺňanie horizontálnych politík ES pre OP KaHR: „Ročné úspory energie realizovaním projektu [GJ/rok] sa vyrátajú ako: (súčet výkonov svetelných zdrojov na svetelných bodoch pôvodnej sústavy verejného osvetlenia zaradených do projektu pre modernizáciu [kW] x 3900)-(súčet výkonov nových svetelných zdrojov v svietidlách, ktoré boli inštalované na svetelných bodoch zaradených do projektu z pôvodnej sústavy verejného osvetlenia [kW] x 3900) x 0,0036, so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity.“

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podklady pre vypracovanie a predkladanie ľiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

» VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

Prílohy
Formulár žiadosti o NFP
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu - Usmernenie 1 (PDF),(DOC) 

Príloha č. 8 -  Finančná analýza (PDF), (XLS)
Príloha č. 11 - Podrobný rozpočet projektu - Usmernenie 1 (PDF), (XLS) 
Príloha č. 13 - Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií  
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh
Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP
Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateµa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 21SP - 0801 - Usmernenie 1
Štatút výberovej komisie

Dodatok č. 1 k Štatútu Výberovej komisie
Rokovací poriadok výberovej komisie
Hodnotiace kritériáI
ITMS II Portal v.2.1 - Manuál
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP - Usmernenie 1

Kompletná dokumentácia výzvy 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk