Výzva na exeterných hodnotiteľov - Opatrenie 2.1

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 2 Energetika

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie technického zamerania;
- 5 ročná prax v oblasti projektovania alebo investovania v energetike, resp. prax vo výuke v energetike, stavebníctve, strojníctve minimálne 5 rokov;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- kvalifikácia energetického audítora výhodou;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
- dobrá znalosť slovenského jazyka. 

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov spolu s profesným životopisom na vyplnenom formulári, ktorý je prílohou tejto výzvy, vrátane všetkých podkladových dokumentov potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu zasielajte v termíne do 30. mája 2008 v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15  Bratislava 

Kontakt pre bližšie informácie: tel.: 02/4854 2511; fax.: 02/4854 3579, e-mail: habanik@economy.gov.sk

Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ“. V žiadosti musí byť jasne uvedené opatrenie v rámci ktorého žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov. 

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované. 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že vzhľadom na ukončenie programového obdobia 2004 -2006 prestala existovať databáza externých posudzovateľov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby sa uchádzači v prípade záujmu o pozíciu externého hodnotiteľa prihlásili bez ohľadu nato, či v predchádzajúcom období hodnotili projekty predložené v rámci SOP PS, alebo nie. 

Príloha:
Formulár životopisu 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk