Výzva na externých hodnotiteľov - Opatrenie 1.1.1

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti  
Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácii a technologických transferov

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie (technického alebo ekonomického zamerania);
- 5 ročná prax v oblasti podnikateľského prostredia a priemyslu SR alebo odborní pracovníci VŠ, výskumných ústavov a podobne, so skúsenosťami pri implementácií projektov podnikateľského prostredia;
- znalosť lisabonskej stratégie;
- znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
- dobrá znalosť slovenského jazyka. 

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov spolu s kompletne vyplneným profesným životopisom na formulári, ktorý je prílohou tejto výzvy, vrátane dokumentov preukazujúcich kvalifikáciu žiadateľa  zasielajte v termíne do 8. augusta 2008 v písomnej forme na adresu

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15  Bratislava

Kontakt pre bližšie informácie: tel.: 02/4854 2220; fax.: 02/4854 7959, e-mail: katarina.galova@economy.gov.sk

Dokumenty preukazujúce kvalifikáciu žiadateľa: 
- kópia vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti);
- profesný životopis (povinná príloha žiadosti);
ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení).

Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ“. V žiadosti musí byť jasne uvedené podopatrenie, v rámci ktorého žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov.
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),  nebudú akceptované.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že vzhľadom na ukončenie programového obdobia 2004 –2006 prestala existovať databáza externých posudzovateľov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby sa uchádzači v prípade záujmu o pozíciu externého hodnotiteľa prihlásili bez ohľadu na to, či v predchádzajúcom období hodnotili projekty predložené v rámci SOP PS alebo nie.

Príloha:
Formulár životopisu

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk