Výzva na externých hodnotiteľov - Opatrenie 1.2

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 26. februára 2010

výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

 

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

 

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie (technického alebo ekonomického zamerania),
- 5 ročná prax v oblasti regionálneho rozvoja alebo podpory podnikania, stavebnej investičnej činnosti,
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ, konkrétne NSRR, OP KaHR;
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EU v uvedených oblastiach a v oblasti verejného obstarávania;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
- dobrá znalosť slovenského jazyka.

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov spolu s profesijným životopisom na vyplnenom formulári, ktorý je prílohou tejto výzvy, vrátane všetkých podkladových dokumentov potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu zasielajte v termíne do 12. marca 2010 v písomnej forme na adresu:

 

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor riadenia operačných programov a metodiky
Mierová 19
827 15 Bratislava
Kontakt pre bližšie informácie: tel.: 02/4854 1316; fax.: 02/4854 3579, e-mail: kovacikv@economy.gov.sk

 

Dokumenty preukazujúce kvalifikáciu žiadateľa: 
-  kópia vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti);
-  profesijný životopis (povinná príloha žiadosti);
 ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu, v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení).

 

Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ“. V žiadosti musí byť jasne uvedené opatrenie, v rámci ktorého žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov.
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované.

 

Príloha:
Formulár životopisu (PDF)
Formulár životopisu (DOC)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk