Výzva na externých hodnotiteľov - Opatrenie 1.3

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:

- VŠ vzdelanie (technického alebo ekonomického zamerania);
- 5 ročná prax v oblasti podnikateľského prostredia a priemyslu SR alebo odborní pracovníci VŠ, SAV, výskumných ústavov a podobne, so skúsenosťami pri implementácií projektov podnikateľského prostredia;
- znalosť Lisabonskej stratégie;
- znalosť inovačnej politiky SR;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca" a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
- dobrá znalosť slovenského jazyka.

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov spolu s profesným životopisom na vyplnenom formulári, ktorý je prílohou tejto výzvy, vrátane všetkých podkladových dokumentov potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu zasielajte v termíne do 6. marca 2009 v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15 Bratislava

Kontakt pre bližšie informácie: tel.: 02/4854 1927; e-mail: 
hegedus@economy.gov.sk

Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ“. V žiadosti musí byť jasne uvedené opatrenie v rámci ktorého žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov.

Dokumenty preukazujúce kvalifikáciu žiadateľa:
- profesný životopis (povinná príloha žiadosti);
- kópia vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti);
- ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu, v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení).

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že vzhľadom na ukončenie programového obdobia 2004 -2006 prestala existovať databáza externých posudzovateľov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby sa uchádzači v prípade záujmu o pozíciu externého hodnotiteľa prihlásili bez ohľadu nato, či v predchádzajúcom období hodnotili projekty predložené v rámci SOP PS, alebo nie.

Príloha:
Formulár životopisu

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk