Výzva na externých hodnotiteľov - Opatrenie 2.2

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

v rámci

 

OPERAČNÉHO PROGRAMU

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

 

Prioritná os 2 Energetika

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie technického zamerania;
- 5 ročná prax v oblasti projektovania alebo investovania v energetike, resp. prax vo výuke v energetike, stavebníctve, strojníctve minimálne 5 rokov;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- kvalifikácia energetického audítora výhodou;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
- dobrá znalosť slovenského jazyka.

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov spolu s profesným životopisom na vyplnenom formulári, ktorý je prílohou tejto výzvy, vrátane všetkých podkladových dokumentov potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu zasielajte v termíne do 9. apríla 2009 v písomnej forme na adresu:

 

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15 Bratislava

 

Kontakt pre bližšie informácie: tel.: 02/4854 1927; e-mail: hegedus@mhsr.sk 
Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ“. V žiadosti musí byť jasne uvedená prioritná os v rámci ktorej žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov.

 

Dokumenty preukazujúce kvalifikáciu žiadateľa: 
- profesný životopis (povinná príloha žiadosti); 
- kópia vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti);
- ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu, v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení).

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované.

 

 

Príloha:
Formulár životopisu (PDF)
Formulár životopisu (DOC)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk