Výzva na externých hodnotiteľov - Opatrenie 3.1 - výzva 2

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritná os 3 Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie;
- 5 ročné skúsenosti v oblasti cestovného ruchu, resp. kultúry a životného prostredia vo väzbe na cestovný ruch;
- skúsenosti v oblasti národnej a regionálnej stratégie rozvoja cestovného ruchu sú výhodou;
- znalosť koncepčných a strategických dokumentov cestovného ruchu na úrovni Slovenska, t.j. minimálne v rozsahu Stratégie rozvoja cestovného ruchu v SR do r. 2013, Štátnej politiky cestovného ruchu SR a Regionalizácie cestovného ruchu;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
- dobrá znalosť slovenského jazyka. 

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov spolu s kompletne vyplneným profesným životopisom na formulári, ktorý je prílohou tejto výzvy, vrátane všetkých podkladových dokumentov potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu (kópia vysokoškoleského diplomu, resp. certifikátu o odbornom vzdelaní) zasielajte v termíne do 25. júla 2008 v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15  Bratislava

Kontakt pre bližšie informácie: tel.: 02/4854 2511; fax.: 02/4854 3579, e-mail: habanik@economy.gov.sk 

Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ“. V žiadosti musí byť jasne uvedené opatrenie v rámci ktorého žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov.

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované. 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že vzhľadom na ukončenie programového obdobia 2004 -2006 prestala existovať databáza externých posudzovateľov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby sa uchádzači v prípade záujmu o pozíciu externého hodnotiteľa prihlásili bez ohľadu nato, či v predchádzajúcom období hodnotili projekty predložené v rámci SOP PS, alebo nie.  

Príloha:
Formulár životopisu

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk