Výzva na externých hodnotiteľov - Podopatrenie 1.1.2

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU 
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti  
Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.2 – Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

Dňa 28. augusta 2008 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “MPSVR SR“) a Ministerstvo hospodárstva (ďalej len „MH SR“) vyhlásili spoločnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) na základe spoločnej Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov – schémy pomoci de minimis č. DM – 2/2008.

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie (technického alebo ekonomického zamerania);
- 5 ročná prax v oblasti podnikateľského prostredia a priemyslu SR, alebo Odborný pracovníci VŠ, výskumných ústavov a podobne, so skúsenosťami pri implementácií projektov podnikateľského prostredia;
- znalosť lisabonskej stratégie;
- znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
- dobrá znalosť slovenského jazyka.

Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov spolu s kompletne vyplneným profesným životopisom na formulároch, ktoré sú prílohou tejto výzvy, vrátane dokumentov preukazujúcich kvalifikáciu žiadateľa zasielajte v termíne do 21. novembra 2008 v písomnej forme na adresu

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15  Bratislava
Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ“.  

Kontakt pre bližšie informácie: tel.: 02/4854 2511; fax.: 02/4854 3579, e-mail: habanik@economy.gov.sk

Dokumenty preukazujúce kvalifikáciu žiadateľa: 
profesný životopis (povinná príloha žiadosti); 
kópia vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti); 
ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu, v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení). 

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované.

Prílohy:
Žiadosť o zaradenie do databázy
Formulár životopisu

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk