Výzva na externých hodnotiteľov - Prioritná os 1 a 2

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 
vyhlasuje dňa 15. júla 2010
výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov
(Pozn.: Jedná sa o 3 samostatné výzvy na predkladanie žiadostí)
v rámci

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST


Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti  
Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácii a technologických transferov

Záujemcovia o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci opatrenia 1.1, podopatrenia 1.1.1 musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného alebo ekonomického zamerania;
- 5 ročná prax v oblasti podnikania, riadenia alebo poskytovania konzultácií v priemysle;
- znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
- dobrá znalosť slovenského jazyka; 
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou.


Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Záujemcovia o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci opatrenia 1.3 musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie (technického alebo prírodovedného alebo ekonomického zamerania);
- 5 ročná prax v oblasti podnikania, riadenia alebo poskytovania konzultácií v priemysle;
- znalosť inovačnej politiky SR;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca" a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
- dobrá znalosť slovenského jazyka.


Prioritná os 2 - Energetika

Záujemcovia o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci prioritnej osi 2 musia spĺňať nasledovné požiadavky:
- VŠ vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania;
- 5 ročná prax v oblasti projektovania, investovania alebo riadenia v energetike, resp. prax vo výuke v energetike, stavebníctve, strojníctve minimálne 5 rokov;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- kvalifikácia energetického audítora výhodou;
- schopnosť analyzovať podnikateľské zámery, znalosť „logického rámca“ a jeho tvorby;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom,
- dobrá znalosť slovenského jazyka.


Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov k príslušnej výzve spolu s profesným životopisom na vyplnenom formulári, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy, vrátane všetkých podkladových dokumentov potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu, ako aj čestné vyhlásenie o nestrannosti a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré je prílohou č. 2 tejto výzvy zasielajte v termíne do 2. augusta  2010 v písomnej forme na adresu: 

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Odbor riadenia operačných programov a metodiky
Mierová 19
827 15  Bratislava
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ OP KaHR“. V žiadosti musí byť jasne uvedená prioritná os, opatrenie a prípadne podopatrenie, v rámci ktorého žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov.

Dokumenty preukazujúce kvalifikáciu žiadateľa: 
- profesný životopis (povinná príloha žiadosti); 
- kópia vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti);
- ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu, v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní,   resp. absolvovanom školení).

S osobnými údajmi v žiadosti bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov.


Upozornenie č. 1:
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované.


Upozornenie č. 2:
Do databázy externých hodnotiteľov môžu byť zaradené iba osoby nezávislé od tých žiadateľov, ktorých žiadosti/projekty budú predmetom posudzovania danými hodnotiteľmi. Podmienky zákazu konfliktu záujmov sú definované uznesením vlády č. 141/2005. Hodnotiteľ sa zaradením do databázy zaväzuje k nestrannosti, zachovaniu dôvernosti informácií a vylúčeniu konfliktu záujmov. Ak sa v procese odborného hodnotenia externému hodnotiteľovi preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie ostatných hodnotiteľov, porušenie zásad konfliktu záujmov, hodnotenie v rozpore so stanovenými pravidlami na hodnotenie a pod. je hodnotiteľ povinný vrátiť vyplatené prostriedky/odmenu.

 

Príloha:
1. Formulár životopisu (PDF)  (DOC) 
2. Formulár čestného vyhlásenia (PDF)  (DOC)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk