Výzva na externých hodnotiteľov - Prioritná os 1 a 2

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
vyhlasuje dňa 20. decembra 2010
výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci
(Pozn.: Jedná sa o 3 samostatné výzvy na predkladanie žiadostí)

OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti  
Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácii a technologických transferov 

Záujemcovia o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci podopatrenia 1.1.1 musia spĺňať nasledovné požiadavky:

a) základné kritériá:
- VŠ vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania;
- 5 ročná prax v oblasti podnikania, riadenia alebo poskytovania konzultácií v priemysle (vrátane výučby);
- nestrannosť;
-
 bezúhonnosť.
b) doplňujúce kritériá 
- znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
- znalosť inovačnej politiky SR;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného

  zákonníka;
- schopnosť analyzovať a vyhodnocovať podnikateľské zámery; 
- schopnosť analyzovať a vyhodnocovať finančné analýzy a logické rámce;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- schopnosť pracovať pod časovým tlakom; 
- objektívnosť;
- čestnosť. 

Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti 
Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Záujemcovia o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci opatrenia 1.3 musia spĺňať nasledovné požiadavky:

a) základné kritériá:
- VŠ vzdelanie technického, prírodovedného alebo ekonomického zamerania;
- 5 ročná prax v oblasti podnikania, riadenia alebo poskytovania konzultácií v priemysle (vrátane výučby);
- nestrannosť;
- bezúhonnosť.
b) doplňujúce kritériá 
- znalosť politiky podpory a rozvoja MSP;
- znalosť inovačnej politiky SR;
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka;
- schopnosť analyzovať a vyhodnocovať podnikateľské zámery; 
- schopnosť analyzovať a vyhodnocovať finančné analýzy a logické rámce;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- schopnosť pracovať pod časovým tlakom;
- objektívnosť;
- čestnosť. 

Prioritná os 2 - Energetik

Záujemcovia o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov v rámci prioritnej osi 2 musia spĺňať nasledovné požiadavky:

a) základné kritériá:
- VŠ vzdelanie technického zamerania;
- 5 ročná prax v oblasti projektovania, investovania alebo riadenia v energetike alebo strojníctve (vrátane výučby);
- nestrannosť;
- bezúhonnosť.
b) doplňujúce kritériá 
- znalosť základných dokumentov pre ŠF EÚ (NSRR, OP KaHR, Programový manuál k OP KaHR, schémy pomoci, atď.);
- energetická politika SR
- stratégia energetickej bezpečnosti SR
- základné znalosti právnych noriem EÚ v oblasti štrukturálnych fondov;
- základné znalosti platných právnych predpisov SR a nariadení EÚ v uvedených oblastiach a v oblasti obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka, resp. oblasti verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z.;
- schopnosť analyzovať a vyhodnocovať podnikateľské zámery;
- schopnosť analyzovať a vyhodnocovať finančné analýzy a logické rámce;
- ovládanie práce s PC (MS Word, MS Excel);
- skúsenosti s hodnotením projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ alebo štrukturálnych fondov EÚ sú výhodou;
- kvalifikácia energetického audítora výhodou;
- objektívnosť;
- čestnosť;
- schopnosť pracovať pod časovým tlakom. 

 

Žiadosti o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov k príslušnej výzve spolu s profesným životopisom na vyplnenom formulári, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy, vrátane všetkých podkladových dokumentov potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu, ako aj čestné vyhlásenie o nestrannosti a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré je prílohou č. 2 tejto výzvy zasielajte v termíne do 19. januára  2011 v písomnej forme na adresu:  

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor riadenia operačných programov a metodiky
Mierová 19
827 15  Bratislava

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na obálke musí byť uvedené: „Externý hodnotiteľ OP KaHR“. V žiadosti musí byť jasne uvedená prioritná os, opatrenie a prípadne podopatrenie, v rámci ktorého žiadate o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov. 

Ďalšie dokumenty preukazujúce kvalifikáciu žiadateľa (tvoria súčasť prílohy č. 1): 
- kópia vysokoškolského diplomu (povinná príloha žiadosti);
- ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu, v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení).

S osobnými údajmi v žiadosti bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov.  

Upozornenie č. 1:

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo nebudú zaslané v stanovenom termíne (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) nebudú akceptované. 

Upozornenie č. 2:
Do databázy externých hodnotiteľov môžu byť zaradené iba osoby nezávislé od tých žiadateľov, ktorých žiadosti/projekty budú predmetom posudzovania danými hodnotiteľmi. Podmienky zákazu konfliktu záujmov sú definované uznesením vlády č. 141/2005.

Hodnotiteľ sa zaradením do databázy zaväzuje k nestrannosti, zachovaniu dôvernosti informácií a vylúčeniu konfliktu záujmov.

Ak sa v procese odborného hodnotenia externému hodnotiteľovi preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie ostatných hodnotiteľov, porušenie zásad konfliktu záujmov, hodnotenie v rozpore so stanovenými pravidlami na hodnotenie a pod. je hodnotiteľpovinný vrátiť vyplatené prostriedky/odmenu.   

Upozornenie č. 3:

Upozorňujeme, že vzhľadom na potrebu aktualizácie databázy je nevyhnutné, aby sa do vyhlásenej výzvy na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov prihlásili i tí hodnotitelia, ktorí boli zaradení do databáz externých hodnotiteľov na základe v minulosti vyhlásených výziev.

Upozornenie č. 4:

Bezúhonnosť bude preverená pred zaradením externého hodnotiteľa do databázy prostredníctvom výpisu z registra trestov. 


Príloha:
1.  Formulár životopisu (PDF) (DOC)

2.  Formulár čestného vyhlásenia o nestrannosti a vylúčení konfliktu záujmov (PDF)  (DOC)  

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk