Harmonogram výziev na rok 2013

 

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2013 

Dátum vyhlásenia výzvy

(Pod)opatrenie OP KaHR

Indikatívna alokácia v €

22. február 2013

1.1. Inovácie a technologické transfery

1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

(schéma pomoci de minimis)

40 000 000

24. máj 2013

2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

21 200 000

 
Investícia do Vašej budúcnosti

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk