Harmonogram výziev na rok 2010

Harmonogram výziev na rok 2010:

Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2010

Dátum vyhlásenia výzvy

(Pod)opatrenie OP KaHR

Indikatívna alokácia v €

25. 01. 2010

1.1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

25 000 000

22. 02. 2010

2.2 -Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce

17 634 856

05. 03. 2010

1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Podpora budovania hnedých priemyselných parkov

Zrušená 24. 06. 2010

30 000 000

26. 04. 2010

1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií

51 226 064

03. 05. 2010

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (de minimis)

Zrušená 16. 07. 2010

11 612 113

 

Investícia do Vašej budúcnosti

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk