Harmonogram výziev na rok 2012

 Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2012

Dátum vyhlásenia výzvy

(Pod)opatrenie OP KaHR

Indikatívna alokácia v €

24. 2. 2012

1.1 - Inovácie a technologické transfery

1.1.3 - Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

3 000 000

29. 2. 2012

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Zrušená 21. 3. 2012

34 000 000

23. 3. 2012

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Zrušená 3. 5. 2012

34 000 000

31. 8. 2012

1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

34 000 000

 21. 12. 2012

1.1 - Inovácie a technologické transfery

1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

110 000 000

21. 12. 2012

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

 

50 000 000

Investícia do Vašej budúcnosti

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk