Harmonogram výziev v rámci OP KaHR na rok 2008

 

Plánovaný dátum vyhlásenia výzvy

Opatrenie OP KaHR

Indikatívna

alokácia

v Sk

12. 3. 2008

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)

700 000 000

12. 3. 2008

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)

250 000 000

31. 3. 2008

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

1 500 000 000

14. 4. 2008

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

2 500 000 000

12. 5. 2008

1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Budovanie „hnedých“ a „zelených“ priemyselných parkov

1 400 000 000

9. 6. 2008

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

500 000 000

14. 7. 2008

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)

1 000 000 000

11. 8. 2008

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

2 500 000 000

28. 8. 2008

1.1 - Inovácie a technologické transfery

Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

300 000 000

16. 9. 2008

2.2 -Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia

700 000 000

16. 9. 2008

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

1 000 000 000

19. 12.2008

1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

2 500 000 000

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk