KaHR-22VS-1501 - Informácie k realizácii projektov

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy KaHR–22VS–1501

 

USMERNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV A ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV:

V nadväznosti na reálne riziko, že pri viacerých projektoch realizovaných v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 sa z objektívnych dôvodov nestihne fyzicky zrealizovať projekt v termíne do 31.12.2015, pristúpilo Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ pomoci k prijatiu opatrení (zavedeniu nových inštitútov) na zabezpe- čenie úspešnej realizácie projektu tak z finančného hľadiska ako aj fyzickej  realizácie.                         

Celý dokument           

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 k vypĺňaniu a predkladaniu monitorovacích správ projektu        

Celý dokument                                                                                                                                    

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 k vypracovaniu a predkladaniu následných monitorovacích správ projektu        

Celý dokument

 

PODKLADY A MATERIÁLY PRE PRIJÍMATEĽOV POTREBNÉ V PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU:

  • Svetelnotechnické meranie

Minimálne náležitosti protokolu svetelnotechnického merania

Vzor protokolu svetelnotechnického merania 

 

  • Podklady k finančnej realizácii projektu

Metodický pokyn RO k administrácii projektov verejného osvetlenia - aktualizácia č. 2

Čestné vyhlásenie o zahrnutí príspevkov a preddavkov dane z príjmov všetkých zamestnancov pracujúcich na projekte

Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov 

Inštrukcia k zúčtovaniu preddavkovej platby

Formulár k preukázaniu dodania predmetu plnenia - preddavkové platby

Doplňujúce údaje k ukončeniu nefunkčného projektu (DOCX)  (PDF) 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk