Novela zákona o verejnom obstarávaní

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týmto oznamuje prijímateľom, že dňa 23. apríla 2013 nadobudla platnosť novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Na základe novely zákona o verejnom obstarávaní budú aktualizované aj metodické pokyny a usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týkajúce sa verejného obstarávania.

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje informovať, že prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 10. 2. 2014 podpísal zákon z 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom boli prijaté aj zmeny niektorých ustanovení zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, a to s účinnosťou od 27.02.2014

 

ARCHÍV:

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týmto oznamuje prijímateľom, že dňa 18. februára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4342. Na základe novely zákona o verejnom obstarávaní budú aktualizované aj metodické pokyny a usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast týkajúce sa verejného obstarávania.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk