Zisťovacie konanie - jún 2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov začalo zisťovacie konanie strategického dokumentu „Revízia Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v nadväznosti na realokáciu finančných prostriedkov medzi operačnými programami Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013“.

Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. je taktiež uverejnené na adrese http://eia.enviroportal.sk

Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor riadenia OP a metodiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

DOKUMENTY:

Revízia OP KaHR (PDF 134 kB)

OP KaHR v znení revízie so sledovaním zmien (PDF 2,3 MB)

Oznámenie o zmene strategického dokumentu - revízia OP KaHR (PDF 143 kB)

 

ROZHODNUTIE  po ukončení zisťovacieho konania v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. (PDF 2,2 MB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk