ARCHÍV

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, hodnotení, informovaní, kontrole, audite OP KaHR a príprave programového obdobia 2014 – 2020 na obdobie január – december 2014

Financovanie výdavkov spojených s informovaním verejnosti o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) v období 2012-2013 v ekonomickej tlači

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na príprave programového obdobia 2014 - 2020 na obdobie apríl 2013 - december 2013

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR na obdobie január - december 2013

Refundácia výdavkov spojených s vypracovaním hodnotení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - operatívne hodnotenie (Pravidelné hodnotenie celého OP KaHR k 31.12.2009) a Strategické hodnotenie OP KaHR k 30.6.2012

Refundácia výdavkov spojených s tvorbou reklamných spotov na propagáciu OP KaHR v slovenskom jazyku a výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR v televíziách

Refundácia výdavkov spojených so zabezpečením aktivít súvisiacich s informovaním a publicitou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rokoch 2009 - 2012 

Financovanie výdavkov spojených s vyhotovením tlačených informačných materiálov o výsledkoch OP KaHR a reklamnou podlinkovou podporou OP KaHR za obdobie jún 2011 - apríl 2012

Zabezpečenie financovania mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácií, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za obdobie január - december 2012

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR na obdobie január – december 2012 

Financovanie výdavkov na inzerciu - zverejňovanie vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrení OP KaHR

Financovanie výdavkov spojených s tvorbou reklamných spotov na propagáciu OP KaHR v slovenskom jazyku a výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR v televízii

Financovanie výdavkov na zakúpenie vysielacieho času vo vysielaní programovej služby JOJ pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR

Refundácia oprávnených výdavkov Technickej pomoci OP KaHR za rok 2008 spojených so zabezpečením aktivít súvisiacich s riadením, implementáciou, monitorovaním, informovaním a publicitou OP KaHR

Refundácia oprávnených výdavkov Technickej pomoci OP KaHR za rok 2009 - odmeny externým hodnotiteľom za odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok predkladaných v rámci opatrení OP KaHR

Financovanie výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre Komunikačný plán OP KaHR za účelom odvysielanai propagačných spotov o OP KaHR v televíznych staniciach

Financovanie výdavkov spojených so zabezpečením výročnej konferencie k výsledkom OP KaHR a realizáciou reprezentatívneho výskumu verejnej mienky vo vzťahu k OP KaHR

Financovanie výdavkov na externé služby - vyplatenie odmien externým hodnotiteľom za odborné hodnotnie žiadostí o NFP predkladaných v rámci opatrení OP KaHR 

Financovanie výdavkov spojených s periodickým uverejňovaním informácií o OP KaHR v celoštátnom denníku na obdobie rokov 2009/2010

Financovanie výdavkov na externé služby - vyplatenie odmien externým hodnotiteľom za odborné hodnotnie žiadostí o NFP predkladaných v rámci opatrení OP KaHR 

Financovanie výdavkov spojených so zverejňovaním vyhlásených výziev na predkladnanie žiadostí o NFP a iných oznamov o OP KaHR v printových médiách formou inzercie

Financovanie výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre Komunikačný plán OP KaHR za účelom odvysielania propagačných spotov o OP KaHR v televíznych staniciach 

 

Zabezpečenie financovania mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za obdobie apríl 2009 - december 2011

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk