Projekty v realizácii

Financovanie výdavkov spojených s reklamnou a propagačnou podlinkovou podporou OP KaHR a vyhotovením tlačených informačných materiálov o dosiahnutých výsledkoch OP KaHR  
Financovanie výdavkov na nákup štatistického systému pre Windows v rámci zabezpečenia technického vybavenia pre podporu procesov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - systémom refundácie
Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, hodnotení, informovaní, kontrole, audite OP KaHR a činnostiach súvisiacich s prípravou programového obdobia 2014 - 2020 na obdobie január - december 2015  
Refundácia výdavkov spojených so zabezpečením aktivít súvisiacich s prípravou nového programového obdobia 2014 - 2020 
Propagácia slovenského priemyselného potenciálu a poskytnutie bezplatných služieb MSP za účelom ich prezentácie na zahraničných výstavách (ZIP)  
Financovanie výdavkov spojených so zabezpečením materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov oprávnených útvarov Ministerstva hospodárstva SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, hodnotení, publicite, kontrole a audite OP KaHR– systémom refundácie
Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb (právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciou projektov OP KaHR na rok 2009 
Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb (právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri riešení problémých oblastí súvisiacich s implementáciou projektov OP KaHR na rok 2010
Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb (právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciou projektov OP KaHR na rok 2011 
Refundácia výdavkov spojených so zabezpečením vzdelávania zamestnancov Riadiaceho orgánu pre OP KaHR a zahraničných pracovných ciest súvisiacich so zabezpečením procesov realizácie OP KaHR počas programového obdobia 2007 – 2013 (PDF)
Refundácia výdavkov spojených so zabezpečením aktivít súvisiacich s riadením a implementáciou OP KaHR počas programového obdobia 2007 – 2013 (PDF)
Financovanie výdavkov spojených s tvorbou reklamných spotov na propagáciu OP KaHR a výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR v celoplošných a regionálnych televíziách (PDF)
Financovanie výdavkov na materiálno-technické vybavenie oprávnených útvarov Ministerstva hospodárstva SR zabezpečujúcich činnosti v rámci procesov realizácie a kontroly OP (PDF)
Financovanie výdavkov spojených so zabezpečovaním publicity Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zverejňovaním informácií o OP KaHR v období rokov 2014 - 2015
Financovanie výdavkov spojených s poskytovaním externých služieb pre Riadiaci orgán pre OP KaHR na základe uzavretých dohôd o vykonaní práce
Refundácia mzdových výdavkov (hrubé mzdy, odmeny, odvody zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov MH SR zabezpečujúcich podporné činnosti pre výkon činností Riadiaceho orgánu pre OP KaHR za obdobie jún - december 2015 
Financovanie výdavkov na materiálne vybavenie pre zamestnancov Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
Refundácia zostávajúcich oprávnených výdavkov Technickej pomoci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2015 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk