Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery - Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Kód výzvy KaHR-111SP-0801

Kód výzvy KaHR-111DM-0801

Kód výzvy KaHR-111DM-0901

Kód výzvy KaHR-111SP-0902

Kód výzvy KaHR-111SP-1001

Kód výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101

Kód výzvy KaHR-111SP-1201

Kód výzvy KaHR-111DM-1301

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery -Podopatrenie 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

Kód výzvy DOP2008-SIP001

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery - Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Kód výzvy KaHR-113DM-0801

Kód výzvy KaHR-113DM-0901

Kód výzvy KaHR-113DM-1201

Mimoriadne ukončené projekty - Opatrenie 1.1

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Kód výzvy KaHR-12VS-0801

Kód výzvy KaHR-12VS-0901

Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Kód výzvy KaHR-13SP-0801

Kód výzvy KaHR-13DM-0901

Kód výzvy KaHR-13SP-1001

Kód výzvy KaHR-13SP-1201 

Prioritná os 2 Energetika

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Kód výzvy KaHR-21DM-0801

Kód výzvy KaHR-21SP-0801

Kód výzvy KaHR-21DM-0901

Kód výzvy KaHR-21SP-0901

Kód výzvy KaHR-21SP-1301 

Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Kód výzvy KaHR-22VS-0801 

Kód výzvy KaHR-22VS-1001 

Kód výzvy KaHR-22VS-1501

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Kód výzvy KaHR-31DM-0801 

Kód výzvy KaHR-31SP-0801 

Kód výzvy KaHR-31SP-0802 

Kód výzvy KaHR-31DM-0902  

Kód výzvy KaHR-31SP-1101  

Kód výzvy KaHR-31SP-1201   

Prioritná os 4 Technická pomoc

Opatrenie 4.1 Technická pomoc  

Národné projekty

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschoposti

Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery - Podopatrenie účasti slovenských výrobcov na veľthoch, výstavách, obchodných misiách

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Prioritná os 2 Energetika

Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky

Prioritná os 3 cestovný ruch

Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska 

 
UPOZORNENIE:

1. Žiadosti o NFP boli uvedeným žiadateľom schválené Výberovou komisiou, čo ale neznamená, že boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Zoznam zmluvne viazaných žiadateľov bude zverejnený na stránke MH SR po podpise zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk