Zverejnenie informácií podľa §33 Zákona 528/2008 Z. z.

Dokumenty zverejňované v zmysle §33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie: 

 Zoznam neschválených žiadostí o NFP 

 Zoznam projektov v rámci OP KaHR  

Zoznam odborných hodnotiteľov projektov

 Zloženie výberových komisií 

 

Dokumenty vo formáte otvorených dát:

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (CSV) 

Zoznam projektov v rámci OP KaHR (CSV) 

Zoznam odborných hodnotiteľov projektov (CSV)

Zloženie výberových komisií (CSV)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk