Operačný program

Dokument SOP PS 

Sektorový operačný program Priemysel a služby  (PDF)   
Sektorový operačný program Priemysel a služby  (DOC) 

Od 1. januára 2004 môže Slovensko čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo za účelom čerpania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len SOP PS).

Za oblasť priemyslu je pomoc v rámci SOP PS z dôvodu skráteného programovacieho obdobia 2004-2006 spracovaná z pohľadu horizontálneho a nie z pohľadu členenia priemyslu na jednotlivé odvetvia.

Pomoc poskytovaná na základe SOP PS sa vzťahuje na regióny, ktoré zodpovedajú úrovni NUTS II, t.j. ktorých HDP na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily za posledné roky je menší ako 75 % priemeru spoločenstva. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja. SOP PS je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Globálnym cieľom SOP PS je zabezpečiť “Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb” a tým podporiť ekonomický rast a konkurencieschopnosť, zamestnanosť a rovnovážny rozvoj regiónov. K dosiahnutiu uvedeného globálneho cieľa sú nasmerované dve priority a v rámci nich jednotlivé opatrenia SOP PS, ktorými sú:

 Priorita 1:  Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
                    s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu

 Opatrenie 1.1:  Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
 Opatrenie 1.2:  Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
 Opatrenie 1.3:  Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu
 Opatrenie 1.4:  Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie
 Opatrenie 1.5:  Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR
 Priorita 2:  Rozvoj cestovného ruchu
 Opatrenie 2.1:  Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
 Opatrenie 2.2:  Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu
 Opatrenie 2.3:  Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorba informačného systému
 Opatrenie:  Technická pomoc pre obidve priority a pre štúdie uskutočniteľnosti

Jednotlivé opatrenia SOP PS sa realizujú prostredníctvom schém štátnej pomoci (predstavujúcich základný rámec na predkladanie projektov) alebo formou projektov verejného sektora.

Schéma štátnej pomoci predstavuje rámec pomoci s presne zadefinovanými kritériami, ktoré vychádzajú z regionálnej mapy SR a vecného zamerania uvedenej schémy pomoci. Vyhlasovateľom schémy je MH SR ako Riadiaci orgán pre SOP PS v súlade s predpismi o štátnej pomoci.

Nenávratné finančné príspevky (ďalej len NFP) poskytované len pre VEREJNÚ SPRÁVU
Vyhlasovateľ NFP pre verejný sektor určuje témy (zadávacími podmienkami, resp. predpísanou žiadosťou o poskytnutie NFP a osnovou projektu), zamerané na predkladanie projektov pre udelenie NFP. Financovanie projektov verejného sektora nie je považované za štátnu pomoc za podmienky, že prijímateľom je orgán verejnej správy, ktorý nevytvára zisk a nevstupuje do hospodárskej súťaže. Tieto projekty sa samostatne predkladajú na posúdenie Riadiacemu orgánu. V takomto prípade ide o projekty, ktoré sa nebudú realizovať cez schémy štátnej pomoci.

 

SCHVÁLENIE PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU - Sektorového operačného programu Priemysel a služby

Pred vstupom SR do EÚ :
Sektorový operačný program Priemysel a služby pre skrátené programovacie obdobie rokov 2004-2006 bol oficiálne schválený Európskou komisiou v Bruseli dňa 18. decembra 2003. 

Po vstupe SR do EÚ :
Komisia Európskych Spoločenstiev schválila svojím rozhodnutím č. K(2004) 2579 zo dňa 30. júna 2004 operačný program Priemysel a služby tvoriaci súčasť Rámca podpory Spoločenstva pre štrukturálnu pomoc Spoločenstva v regiónoch v rámci cieľa 1 v Slovenskej republike.

 

 

Vaše otázky k SOP Priemysel a služby môžete zasielať na e-mailovú adresu:  soper@economy.gov.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk