Programový doplnok k SOP Priemysel a služby

Programový doplnok k SOP PS (PDF)   
Programový doplnok k SOP PS (DOC) 

Cieľom Programového doplnku k Sektorovému operačnému programu Priemysel a služby (ďalej len "programový doplnok") je doplniť, rozpracovať a realizovať programovú stratégiu a priority SOP PS na úrovni opatrení.

Programový doplnok k SOP PS je východiskovým dokumentom pre ďalšie etapy realizácie operačného programu, jeho implementovania až po tvorbu projektov, ich realizovanie, monitorovanie a hodnotenie.

Programový doplnok je v zhode s dvomi prioritami, ôsmimi opatreniami a štruktúrou technickej pomoci SOP PS. Je vypracovaný v súlade s ustanoveniami 99/1260 Nariadenia rady (EK) z 21. júna 1999 a smernice o príprave opatrení a programových doplnkov  z januára 2003. Riadi sa podľa Zákona o štátnej pomoci a podľa Zákona o verejnom obstarávaní.

Predstavuje samostatný programovací dokument za oblasť priemyslu a vybraných služieb (cestovného ruchu a obchodu) spôsobom programovania pre Cieľ 1, podľa Rámca podpory spoločenstva (CSF), vrátane štruktúry riadiacich orgánov.

 

 SCHVÁLENIE PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU - Programového doplnku k SOP Priemysel a služby

Pred vstupom SR do EÚ :
Programový doplnok k Sektorovému operačnému programu Priemysel a služby bol spolu s pripomienkami oficiálne schválený na druhom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Sektorový operačný program Priemysel a služby dňa 22. marca 2004 za účasti zástupcov Európskej komisie.

Po vstupe SR do EÚ :
Monitorovací výbor pre Sektorový operačný program Priemysel a služby na svojom zasadnutí dňa 17. októbra 2008 preschválil (opätovne schválil) Programový doplnok k Sektorovému operačnému programu Priemysel a služby za účasti zástupcov Európskej komisie.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk