Schémy pomoci de minimis

 Sprostredkovateľský orgán

 Opatrenia SOP PS

 Schémy pomoci de minimis

Príjemca pomoci 

 NARMSP

 1.1  Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov

súkromný sektor -
podnikateľské subjekty

 SEA

 1.3  Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu

Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb 
Dodatok č. 1 k schéme pomoci de minimis

súkromný sektor - podnikateľské subjekty 

 SEA

 1.4  Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja 
Dodatok č. 1 k schéme pomoci de minimis

súkromný sektor -
podnikateľské subjekty 

SARIO 

1.5  Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR 

Schéma podpory medzinárodnej spolupráce 
Dodatok č. 1 k schéme pomoci de minimis

súkromný sektor -
podnikateľské subjekty 

 


Pre opatrenia SOP PS nasmerované na podporu súkromného sektora boli MH SR pripravené štyri schémy pomoci de minimis. Predmetom každej z nich je poskytovanie pomoci de minimis formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

Špecifickou charakteristikou schém pomoci de minimis je maximálna výška pomoci. Táto v prípade jedného príjemcu pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

Schémy pomoci de minimis sú okrem malých a stredných podnikateľov (MSP) určené aj pre veľkých podnikateľov. Pod „veľkým podnikateľom“ sa rozumie podnikateľ v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ktorý nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície MSP, je registrovaný na území Slovenskej republiky a nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov.

Schémy pomoci de minimis:

 • Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma pomoci de minimis)
  V rámci tejto schémy pomoci de minimis je pomoc zameraná na podporu konkurencieschopnosti nových – začínajúcich, ale aj existujúcich malých, stredných a veľkých  podnikateľov (do 1000 zamestnancov) vrátane živnostníkov. Pomoc je určená na projekty, ktoré sú zamerané na nákup pre rozšírenie, výstavbu a rekonštrukciu budov a prevádzkových priestorov určených na vlastnú priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu a činnosti napomáhajúce rozvoju služieb; hmotné investície t.j. nákup technológií, strojov, prístrojov a zariadení určených pre priemyselnú výrobu; úhradu časti nákladov na prenájom priestorov v podnikateľských a technologických inkubátoroch pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov od založenia spoločností (živností).

 • Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)
  Cieľom poskytnutia pomoci pre malých, stredných a veľkých podnikateľov je formou podpory jednotlivých oprávnených projektov zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom výrobného a predkonkurenčného výskumu, zavádzaním systémov manažérstva kvality (napr. podľa ISO 9000, ISO 14000, STN EN ISO/IEC 17025, EMAS) a modelov kvality (napr. modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF), získavaním certifikátov, akreditácií, podporou implementovania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb, ochrany patentov, užitkových vzorov, ochranných známok, obchodných značiek a označenia pôvodu výrobkov.

 • Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis
  Cieľom poskytnutia pomoci pre malých, stredných a veľkých podnikateľov je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja v oblasti zásobovania energiou. Pomoc de minimis je možné poskytnúť na podporu realizácie projektov v oblasti úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov. 

 • Schéma podpory medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)
  Cieľom pomoci pre malých, stredných a veľkých podnikateľov pôsobiacich vo výrobnej sfére, obchodnej sfére a v službách je rozvoj medzinárodnej spolupráce, zvýšenie zapojenia slovenských podnikov do medzinárodnej deľby práce, ich stimulovanie k internacionalizácii svojej činnosti, zvýšenie efektívnosti pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb. Ďalším zámerom je zlepšenie pozície a konkurenčnej sily slovenských podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch, zvýšenie úrovne ich prezentačných aktivít na medzinárodných trhoch  na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektami v krajinách EÚ a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zlepšenia informatizácie slovenských podnikateľských subjektov v medzinárodnej dimenzii. Zároveň bude napomáhať k zvýšeniu úrovne informovanosti podnikov o zahraničných trhoch a vývojových tendenciách na týchto trhoch.

 

Súhlasné stanovisko k uvedeným schémam pomoci de minimis vydal Úrad pre štátnu pomoc dňa 19.4.2004 a dňa 18.5.2004 boli publikované v Obchodnom vestníku č. 95/2004. Dodatky ku schémam pomoci de minimis boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 91/2005 dňa 11.5.2005.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk