Sprostredkovateľské orgány

Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom pre SOP Priemysel a Služby

MH SR ako Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (SOP PS) využíva pre zabezpečenie aktivít súvisiacich s implementáciou progamu organizácie (implementačné agentúry) v pôsobnosti MH SR, ktoré majú skúsenosti s implementáciou predvstupových fondov EÚ a svojím vecným zameraním nadväzujú na opatrenia Sektorového operačného programu. V terminológii štrukturálnych fondov sú tieto implementačné agentúry označované ako Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom (SO/RO).

Do realizácie SOP PS sú ako SO/RO zapojené tieto agentúry:

 

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
www.nadsme.sk -
zodpovedná za implementáciu opatrení 1.1 a 1.2 SOP PS

 

Slovenská energetická agentúra 
www.sea.gov.sk -
zodpovedná za implementáciu opatrení 1.3 a 1.4 SOP PS

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
www.sario.sk - 
zodpovedná za implementáciu opatrení 1.2 a 1.5 SOP PS

  

Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
www.sacr.sk - 
zodpovedná za implementáciu priority 2 SOP PS

 

 

SO/RO zabezpečujú činnosti súvisiace s informovaním verejnosti o možnostiach a podmienkach využitia pomoci zo štrukturálnych fondov EU a o spôsobe čerpania pomoci, prijímajú žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), zabezpečujú posúdenie predkladaných projektov a po schválení NFP  podpisovať zmluvu o poskytnutí NFP s konečným prijímateľom/príjemcom pomoci .

Konečný prijímateľ/príjemca pomoci predkladá SO/RO žiadosti o platbu vrátane zúčtovacích dokladov a zoznamu výdavkov. SO/RO posudzuje oprávnenosť výdavkov príjemcu pomoci pred postúpením žiadosti Riadiacemu orgánu a zároveň sa podieľa na monitorovaní, hodnotení a kontrole projektov u príjemcov pomoci.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk