Výzva na predkladanie ponúk

M I N I S T E R S T V O H O S P O D Á R S T V A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Sekcia podporných programov, Odbor riadenia SOP
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"


Vec: Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke

Naša organizácia mieni uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby na predmet zákazky: 

„Spracovanie databázy údajov o postavení príjemcov pomoci na trhu pred a po poskytnutí pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ“

V tejto súvislosti Vás vyzývame na predkladanie ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky.

Záujemcovia o účasť na verejnom obstarávaní môžu požiadať o poskytnutie súťažných podkladov predložením písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov, ktorá musí byť doručená osobne alebo poštou v lehote na poskytnutie súťažných podkladov uvedenej nižšie.

Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť doručená na adresu: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia podporných programov
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

v lehote od: 3. novembra 2008 do: 10. novembra 2008 do 15.00 hod. v pracovné dni počas lehoty na vydávanie súťažných podkladov v pracovnom čase od:  8.00 hod. do: 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v podrobnej výzve na predkladanie ponúk, ktorá Vám bude poskytnutá spolu so súťažnými podkladmi. V tejto podrobnej výzve na predkladanie ponúk sú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania. 

V Bratislave, dňa 3. novembra 2008

Výsledok verejného obstarávania

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk