Výzva na predkladanie ponúk 2

M I N I S T E R S T V O H O S P O D Á R S T V A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Sekcia podporných programov, Odbor riadenia SOP
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"


Vec: Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke

Naša organizácia mieni uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby na predmet zákazky:

„Vytvorenie a vydanie filmu o výsledkoch Sektorového operačného programu Priemysel a Služby“

V tejto súvislosti Vás vyzývame na predkladanie ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky.

Záujemcovia o účasť na verejnom obstarávaní môžu požiadať o poskytnutie súťažných podkladov predložením písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov, ktorá musí byť doručená osobne alebo poštou v lehote na poskytnutie súťažných podkladov uvedenej nižšie.

Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť doručená na adresu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia podporných programov

Odbor riadenia SOP

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

 

v lehote od: 21. októbra 2008 do: 30. októbra 2008 do 15.00 hod.

v pracovné dni počas lehoty na vydávanie súťažných podkladov v pracovnom čase od: 
8.00 hod. do: 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v podrobnej výzve na predkladanie ponúk, ktorá Vám bude poskytnutá spolu so súťažnými podkladmi. V tejto podrobnej výzve na predkladanie ponúk sú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 21. októbra 2008

Výsledok verejného obstarávania

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk