Výzva na predkladanie ponúk 3

M I N I S T E R S T V O     H O S P O D Á R S T V A    S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y

Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

Naša organizácia mieni uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby na predmet zákazky:

Poskytovanie právnych služieb (právne poradenstvo a zastupovanie) advokátskou kanceláriou pri riešení problémových oblastí súvisiacich s implementáciu projektov z programového obdobia 2004-2006 a za časť programového obdobia 2007-2013 v rozsahu požiadaviek Riadiaceho orgánu pre Sektorový operačný program Priemysel a služby/Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v súvislosti s výkonom kompetencií súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia podporných programov, Odbor riadenia SOP,  v súlade s § 25 ods. 2 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri zadávaní tejto zákazky použije postup zadávania podprahových zákaziek, nakoľko sa jedná o neprioritné služby uvedené v prílohe č. 3 cit. zákona (kategória služieb 21).

V tejto súvislosti Vás vyzývame na predkladanie ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky.

Záujemcovia o účasť na verejnom obstarávaní môžu požiadať o poskytnutie súťažných podkladov predložením písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov, ktorá musí byť doručená osobne alebo poštou v lehote na poskytnutie súťažných podkladov uvedenej nižšie.

Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť doručená na adresu:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sekcia podporných programov
Odbor riadenia SOP
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

v lehote od:  28. apríla 2008          do:  13. mája 2008 do 15.00 hod.

v pracovné dni počas lehoty na vydávanie súťažných podkladov v pracovnom čase od: 
8.00 hod. do: 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v podrobnej výzve na predkladanie ponúk, ktorá Vám bude poskytnutá spolu so súťažnými podkladmi. V tejto podrobnej výzve na predkladanie ponúk sú podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.

V Bratislave, dňa 28.apríla 2008

 

 

Výsledok verejného obstarávania

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk